Опублікування регульованої інформації

Опубликовано в О предприятии

Повідомлення про кількість голосуючих акцій

Інформаційне повідомлення

Повідомлення про загальні збори від 26.12.2019 року

Інформаційне повідомлення

Особлива інформація від 29.11.2019 року

Інформаційне повідомлення

Повідомлення про зміни в складі правління від 24.05.2019 року

 

Інформаційне повідомлення

Ключ

Повідомлення про інформацію від 26.04.2019 року

Інформаційне повідомлення

Ключ

Повідомлення про зміни від 02.04.2019 року

Особлива від 02.04.2019 року

Ключ

Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова правлiння

 

 

 

Хлюпiн Герман Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

12.10.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївський завод мастильного та фiльтруючого обладнання"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

54028, Миколаїв, Космонавтiв, 81

4. Код за ЄДРПОУ

05409685

5. Міжміський код та телефон, факс

(0512)67-41-65 (0512)67-51-64

6. Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

12.10.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

198(2951) Бюлетень Вiдомостi НКЦПФР

17.10.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.nzsfo.com.ua, https://smida.gov.ua/db/participant/05409685

в мережі Інтернет

12.10.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

11.10.2018

звільнено

головний бухгалтер

Долгова Вiкторiя Анатолiївна

 

0

Зміст інформації:

Згiдно наказу голови правлiння ПАТ "МЗМФО" №20к вiд11.10.2018р., на пiдставi заяви, за власним бажанням, звiльнено з 12.10.2018р. з посади головного бухгалтера Долгову Вiкторiю Анатолiївну. Акцiями емiтента не володiє. Згоду на розкриття iнформацiї щодо персональних данних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: змiни викликанi виробничою необхiднiстю. На посадi перебувала з 02 квiтня 2018р. Замiсть звiльненої особи на посаду головного бухгалтера нiкого не призначено.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Титульний аркуш Повідомлення(Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова правлiння

 

 

 

Хлюпiн Герман Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

02.05.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївський завод мастильного та фiльтруючого обладнання"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

54028, Миколаїв, Космонавтiв, 81

4. Код за ЄДРПОУ

05409685

5. Міжміський код та телефон, факс

(0512)67-41-65 (0512)67-51-64

6. Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

02.05.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

85(2838) Бюлетень Вiдомостi НКЦПФР

04.05.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.nzsfo.com.ua, https://smida.gov.ua/db/participant/05409685

в мережі Інтернет

15.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

30.04.2018

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Дiхтяренко Микола Григорович

 

26.66678

Зміст інформації:

Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МЗМФО» вiд 30.04.2018р. було прийняте рiшення: припинити повноваження дiючого складу наглядової ради: Дiхтяренко Микола Григорович. На посадi перебув з 14.04.2017р. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 26.66678%. Згоду на розкриття iнформацiї щодо персональних данних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

30.04.2018

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Волощенко Олександр Юрiйович

 

2.921467

Зміст інформації:

Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МЗМФО» вiд 30.04.2018р. припинити повноваження дiючого складу наглядової ради: Волощенко Олександр Юрiйович. На посадi перебув з 14.04.2017р. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 2,921467%. Згоду на розкриття iнформацiї щодо персональних данних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

30.04.2018

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Сидорчук Вiталiй Станiславович

 

0.0001

Зміст інформації:

Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МЗМФО» вiд 30.04.2018р. було прийняте рiшення: припинити повноваження дiючого складу наглядової ради: Сидорчук Вiталiй Станiславович. На посадi перебув з 14.04.2017р. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0,0001%. Згоду на розкриття iнформацiї щодо персональних данних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

30.04.2018

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Волощенко Дмитро Олександрович

 

29.033371

Зміст інформації:

Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МЗМФО» вiд 30.04.2018р. було прийняте рiшення: припинити повноваження дiючого складу наглядової ради: Волощенко Дмитро Олександрович. На посадi перебув з 14.04.2017р. Володiє 16927753 акцiй ПАТ «МЗМФО». Згоду на розкриття iнформацiї щодо персональних данних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

30.04.2018

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Савченко Сергiй Iгорович

 

29.033371

Зміст інформації:

Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МЗМФО» вiд 30.04.2018р. було прийняте рiшення: припинити повноваження дiючого складу наглядової ради: Савченко Сергiй Iгорович. На посадi перебув з 14.04.2017р. Володiє 16927753 акцiй ПАТ «МЗМФО». Згоду на розкриття iнформацiї щодо персональних данних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

30.04.2018

припинено повноваження

Член Ревiзiйної комiсiї

Гречко Вiра Олександрiвна

 

0

Зміст інформації:

Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МЗМФО» вiд 30.04.2018р. було прийняте рiшення: припинити повноваження дiючого складу ревiзiйної комiсiї: Гречко Вiра Олександрiвна. На посадi перебув з 14.04.2017р. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0%. Згоду на розкриття iнформацiї щодо персональних данних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

30.04.2018

припинено повноваження

Член Ревiзiйної комiсiї

Савчук Олександр Олександрович

 

0

Зміст інформації:

Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МЗМФО» вiд 30.04.2018р. було прийняте рiшення: припинити повноваження дiючого складу ревiзiйної комiсiї: Савчук Олександр Олександрович. На посадi перебув з 14.04.2017р. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0%. Згоду на розкриття iнформацiї щодо персональних данних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

30.04.2018

припинено повноваження

Член Ревiзiйної комiсiї

Шевченко Дмитро Тарасович

 

0

Зміст інформації:

Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МЗМФО» вiд 30.04.2018р. було прийняте рiшення: припинити повноваження дiючого складу ревiзiйної комiсiї: Шевченко Дмитро Тарасович. На посадi перебув з 14.04.2017р. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0%. Згоду на розкриття iнформацiї щодо персональних данних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

30.04.2018

обрано

Член Наглядової ради

Дiхтяренко Микола Григорович

 

26.66678

Зміст інформації:

Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МЗМФО» вiд 30.04.2018р. було прийняте рiшення: обрати наглядову раду на строк до наступних рiчних зборiв в наступному складi: Дiхтяренко Микола Григорович. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 26.66678%. Згоду на розкриття iнформацiї щодо персональних данних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв. голова правлiння ПАТ "МЗМФО", член наглядової ради ПАТ "МЗМФО.

30.04.2018

обрано

Голова Наглядової ради

Волощенко Олександр Юрiйович

 

2.921467

Зміст інформації:

Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МЗМФО» вiд 30.04.2018р. було прийняте рiшення: обрати наглядову раду на строк до наступних рiчних зборiв в наступному складi: Волощенко Олександр Юрiйович. Згiдно протоколу Наглядової ради вiд 30.04.2018р. Волощенко Олександр Юрiйович був обраний головою наглядової ради. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 2,921467%. Згоду на розкриття iнформацiї щодо персональних данних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв член наглядової ради ПАТ "МЗМФО.

30.04.2018

обрано

Член Наглядової ради

Сидорчук Вiталiй Станiславович

 

0.0001

Зміст інформації:

Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МЗМФО» вiд 30.04.2018р. було прийняте рiшення: обрати наглядову раду на строк до наступних рiчних зборiв в наступному складi: Сидорчук Вiталiй Станiславович. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0,0001%. Згоду на розкриття iнформацiї щодо персональних данних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв член наглядової ради ПАТ "МЗМФО.

30.04.2018

обрано

Член Наглядової ради

Волощенко Дмитро Олександрович

 

29.033371

Зміст інформації:

Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МЗМФО» вiд 30.04.2018р. було прийняте рiшення: обрати наглядову раду на строк до наступних рiчних зборiв в наступному складi: Волощенко Дмитро Олександрович. Володiє 16927753 акцiй ПАТ «МЗМФО». Згоду на розкриття iнформацiї щодо персональних данних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв Фiзична особа – пiдприємець.

30.04.2018

обрано

Член Наглядової ради

Савченко Сергiй Iгорович

 

29.033371

Зміст інформації:

Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МЗМФО» вiд 30.04.2018р. було прийняте рiшення: обрати наглядову раду на строк до наступних рiчних зборiв в наступному складi: Савченко Сергiй Iгорович. Володiє 16927753 акцiй ПАТ «МЗМФО». Згоду на розкриття iнформацiї щодо персональних данних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв Фiзична особа – пiдприємець.

30.04.2018

обрано

Член Ревiзiйної комiсiї

Гречко Вiра Олександрiвна

 

0

Зміст інформації:

Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МЗМФО» вiд 30.04.2018р. було прийняте рiшення: обрати Ревiзiйну комiсiю строком на 3 роки в наступному складi: Гречко Вiра Олександрiвна. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0%. Згоду на розкриття iнформацiї щодо персональних данних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв. Начальник вiддiлу продаж ПАТ "МЗМФО"

30.04.2018

обрано

Член Ревiзiйної комiсiї

Савчук Олександр Олександрович

 

0

Зміст інформації:

Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МЗМФО» вiд 30.04.2018р. було прийняте рiшення: обрати Ревiзiйну комiсiю строком на 3 роки в наступному складi: Савчук Олександр Олександрович. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0%. Згоду на розкриття iнформацiї щодо персональних данних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв. Начальник служби безпеки ПАТ "МЗМФО".

30.04.2018

обрано

Член Ревiзiйної комiсiї

Шевченко Дмитро Тарасович

 

0

Зміст інформації:

Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МЗМФО» вiд 30.04.2018р. було прийняте рiшення: обрати Ревiзiйну комiсiю строком на 3 роки в наступному складi: Шевченко Дмитро Тарасович. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0%. Згоду на розкриття iнформацiї щодо персональних данних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Головний енергетик ПАТ "МЗМФО".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Васильєв Олександр Iванович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

17.10.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївський завод мастильного та фiльтруючого обладнання"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

54028, Миколаїв, Космонавтiв, 81

4. Код за ЄДРПОУ

05409685

5. Міжміський код та телефон, факс

(0512)67-41-65 (0512)67-51-64

6. Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

17.10.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

198/2703 Бюлетень Вiдомостi НКЦПФР

19.10.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.nzsfo.com.ua

в мережі Інтернет

17.10.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

17.10.2017

призначено

Головний бухгалтер

Максимчук Iрина Анатолiївна

 

0

Зміст інформації:

Наказом голови правлiння ПАТ «МЗМФО» №3 вiд 17.10.2017р. призначено на посаду головного бухгалтера Максимчук Iрину Анатолiївну, 1969р.н., освiта - Вища -"Облiк та аудит" Миколаївський Полiтехнiчний iнститут. Посадову особу призначено на невизначений строк з строком випробування в 3 мiсяцi. Акцiями еметента не володiє. Згоду на розкриття iнформацiї щодо персональних данних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: з 31.12.2007 по 31.03.2012 - помiчник начальника вiддiлу - начальник ФЕВ 830ВЗ ОТ, з 12.08.2014р по 29.09.2017 - ВЧ А3163, бухгалтер ФЕС.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента від 02.04.2018 р.

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова правлiння

 

 

 

Васильєв Олександр Iванович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

02.04.2018

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївський завод мастильного та фiльтруючого обладнання"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

54028, Миколаїв, Космонавтiв, 81

4. Код за ЄДРПОУ

05409685

5. Міжміський код та телефон, факс

(0512)67-41-65 (0512)67-51-64

6. Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

03.04.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

65(2818) Бюлетень Вiдомостi НКЦПФР

04.04.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.nzsfo.com.ua, https://smida.gov.ua/db/participant/05409685

в мережі Інтернет

12.03.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

02.04.2018

призначено

головний бухгалтер

Долгова Вiкторiя Анатолiївна

 

0

Зміст інформації:

Згiдно наказу голови правлiння ПАТ "МЗМФО" №7к/1 вiд 02 квiтня 2018р. призначено Долгову Вiкторiю Анатолiївну на посаду головного бухгалтера. Акцiями емiтента не володiє. Згоду на розкриття iнформацiї щодо персональних данних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 03.12.2012р. по 26.10.2015р. головний бухгалтер ПАТ "МЗМФО", з 06.10. 2003 по теперiшнiй час головний бухгалтер ТОВ Торговий дiм «Змащувальне та фiльтруюче обладнання». Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: змiни викликанi виробничою необхiднiстю.

 

 
 
 
 
 
 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента від 02.04.2018 р.

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова правлiння

 

 

 

Васильєв Олександр Iванович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

02.04.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївський завод мастильного та фiльтруючого обладнання"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

54028, Миколаїв, Космонавтiв, 81

4. Код за ЄДРПОУ

05409685

5. Міжміський код та телефон, факс

(0512)67-41-65 (0512)67-51-64

6. Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

02.04.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

65(2818) Бюлетень Вiдомостi НКЦПФР

04.04.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.nzsfo.com.ua

в мережі Інтернет

12.03.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

02.04.2018

звільнено

Голова правлiння

Васильєв Олександр Iванович

 

0

Зміст інформації:

Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ "МЗМФО" №3/2018 вiд 02 квiтня 2018р. було прийняте рiшення звiльнити (припинити повноваження) Васильєва Олександра Iвановича з посади голови правлiння Товариства за згодою сторiн згiдно п. 1. ст. 36 КЗОТ з 02.04.2018 р. Акцiями еметента не володiє. Згоду на розкриття iнформацiї щодо персональних данних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi посадова особа перебував з 10.09.2013 р. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: змiни викликанi виробничою необхiднiстю.

02.04.2018

призначено

голова правлiння

Хлюпiн Герман Миколайович

 

0.000017

Зміст інформації:

Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ "МЗМФО" №3/2018 вiд 02 квiтня 2018р. було прийняте рiшення Обрати (призначити) головою правлiння ПАТ «МЗМФО» Хлюпiна Германа Миколайовича (IПН 2355701238) з 03.04.2018 р. безстроково до переобрання. Володiє 10 шт. простих iменних акцiй еметента. Згоду на розкриття iнформацiї щодо персональних данних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв директор ТОВ Торговий дiм «Змащувальне та фiльтруюче обладнання». Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: змiни викликанi виробничою необхiднiстю.

 

 
 
 
 
 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента від 09.03.2018 р.

 Титульний аркуш Повідомлення

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова правлiння

     

Васильєв Олександр Iванович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

09.03.2018

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївський завод мастильного та фiльтруючого обладнання"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

54028, Миколаїв, Космонавтiв, 81

4. Код за ЄДРПОУ

05409685

5. Міжміський код та телефон, факс

(0512)67-41-65 (0512)67-51-64

6. Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

09.03.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

48(2801) Бюлетень Вiдомостi НКЦПФР

12.03.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.nzsfo.com.ua

в мережі Інтернет

12.03.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

07.03.2018

звільнено

Головний бухгалтер

Максимчук Iрина Анатолiївна

 

0

Зміст інформації:

Наказом голови правлiння ПАТ «МЗМФО» №7 К вiд 07.03.2017 р. за згодою сторiн прийняте рiшення про звiльнення з посади головного бухгалтера Максимчук Iрини Анатолiївни, 1969р.н., Акцiями еметента не володiє. Згоду на розкриття iнформацiї щодо персональних данних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi посадова особа перебувала з 17.10.2017р. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: змiни викликанi виробничою необхiднiстю. Замiсть звiльненої особи на посаду головного бухгалтера нiкого не призначено.

 

 
 
 
 
 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента від 09.03.2018 р.

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова правлiння

     

Васильєв Олександр Iванович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

09.03.2018

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївський завод мастильного та фiльтруючого обладнання"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

54028, Миколаїв, Космонавтiв, 81

4. Код за ЄДРПОУ

05409685

5. Міжміський код та телефон, факс

(0512)67-41-65 (0512)67-51-64

6. Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

09.03.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

48(2801) Бюлетень Вiдомостi НКЦПФР

12.03.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.nzsfo.com.ua

в мережі Інтернет

12.03.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

07.03.2018

звільнено

Головний бухгалтер

Максимчук Iрина Анатолiївна

 

0

Зміст інформації:

Наказом голови правлiння ПАТ «МЗМФО» №7 К вiд 07.03.2017 р. за згодою сторiн прийняте рiшення про звiльнення з посади головного бухгалтера Максимчук Iрини Анатолiївни, 1969р.н., Акцiями еметента не володiє. Згоду на розкриття iнформацiї щодо персональних данних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi посадова особа перебувала з 17.10.2017р. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: змiни викликанi виробничою необхiднiстю. Замiсть звiльненої особи на посаду головного бухгалтера нiкого не призначено.

 

 
 
 
 
 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента від 15.04.2017 р.

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

     

Васильєв Олександр Iванович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

15.04.2017

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївський завод мастильного та фiльтруючого обладнання"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

54028, Миколаїв, Космонавтiв, 81

4. Код за ЄДРПОУ

05409685

5. Міжміський код та телефон, факс

(0512)67-41-65 (0512)67-51-64

6. Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

15.04.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

75 Бюлетень Вiдомостi НКЦПФР

19.04.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.nzsfo.com.ua

в мережі Інтернет

15.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

14.04.2017

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Волощенко Олександр Юрiйович

 

0.0001

Зміст інформації:

Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МЗМФО» вiд 14.04.2017р. було прийняте рiшення: припинити повноваження члена Наглядової Ради Товариства: Волощенко Олександр Юрiйович - голова. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0,0001%. Згоду на розкриття iнформацiї щодо персональних данних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебував з 07.04.2016р.

14.04.2017

припинено повноваження

член Наглядової Ради

Сидорчук Вiталiй Станiславович

 

0.0001

Зміст інформації:

Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МЗМФО» вiд 14.04.2017р. було прийняте рiшення: припинити повноваження члена Наглядової Ради Товариства: Сидорчук Вiталiй Станiславович. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0,0001%. Згоду на розкриття iнформацiї щодо персональних данних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебував з 07.04.2016р.

14.04.2017

припинено повноваження

члена Наглядової Ради

Дiхтяренко Микола Григорович

 

26.66678

Зміст інформації:

Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МЗМФО» вiд 14.04.2017р. було прийняте рiшення: припинити повноваження члена Наглядової Ради Товариства: Дiхтяренко Микола Григорович. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 26.66678%. Згоду на розкриття iнформацiї щодо персональних данних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебував з 07.04.2016р.

14.04.2017

обрано

Член Наглядової ради

Дiхтяренко Микола Григорович

 

26.66678

Зміст інформації:

Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МЗМФО» вiд 14.04.2017р. було прийняте рiшення: обрати наглядову раду на строк до наступних рiчних зборiв в наступному складi: Дiхтяренко Микола Григорович. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 26.66678%. Згоду на розкриття iнформацiї щодо персональних данних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв. голова правлiння ПАТ "МЗМФО", член наглядової ради ПАТ "МЗМФО.

14.04.2017

обрано

Голова Наглядової ради

Волощенко Олександр Юрiйович

 

0.0001

Зміст інформації:

Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МЗМФО» вiд 14.04.2017р. було прийняте рiшення: обрати наглядову раду на строк до наступних рiчних зборiв в наступному складi: Волощенко Олександр Юрiйович. Згiдно протоколу Наглядової ради вiд 14.04.2017р. Волощенко Олександр Юрiйович був обраний головою наглядової ради. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0,0001%. Згоду на розкриття iнформацiї щодо персональних данних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв член наглядової ради ПАТ "МЗМФО.

14.04.2017

обрано

член Наглядової ради

Сидорчук Вiталiй Станiславович

 

0.0001

Зміст інформації:

Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МЗМФО» вiд 14.04.2017р. було прийняте рiшення: обрати наглядову раду на строк до наступних рiчних зборiв в наступному складi: Сидорчук Вiталiй Станiславович. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0,0001%. Згоду на розкриття iнформацiї щодо персональних данних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв член наглядової ради ПАТ "МЗМФО.

14.04.2017

обрано

Член Наглядової ради

Волощенко Дмитро Олександрович

 

29.033371

Зміст інформації:

Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МЗМФО» вiд 14.04.2017р. було прийняте рiшення: обрати наглядову раду на строк до наступних рiчних зборiв в наступному складi: Волощенко Дмитро Олександрович. Володiє 16927753 акцiй ПАТ «МЗМФО». Згоду на розкриття iнформацiї щодо персональних данних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв Фiзична особа – пiдприємець.

14.04.2017

обрано

член Наглядової ради

Савченко Сергiй Iгорович

 

29.033371

Зміст інформації:

Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МЗМФО» вiд 14.04.2017р. було прийняте рiшення: обрати наглядову раду на строк до наступних рiчних зборiв в наступному складi: Савченко Сергiй Iгорович. Володiє 16927753 акцiй ПАТ «МЗМФО». Згоду на розкриття iнформацiї щодо персональних данних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв Фiзична особа – пiдприємець.

14.04.2017

припинено повноваження

Член Ревiзiйної комiсiї

Радченко Володимир Григорович

 

0.00017

Зміст інформації:

Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МЗМФО» вiд 14.04.2017р. було прийняте рiшення: припинити повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Товариства: Радченко Володимир Григорович. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0,00017%. Згоду на розкриття iнформацiї щодо персональних данних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебував з 07.04.2016р.

14.04.2017

припинено повноваження

Член Ревiзiйної комiсiї

Кравцова Марiя Олексiївна

 

0.0001

Зміст інформації:

Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МЗМФО» вiд 14.04.2017р. було прийняте рiшення: припинити повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Товариства: Кравцова Марiя Олексiївна. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0,0001%. Згоду на розкриття iнформацiї щодо персональних данних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебував з 07.04.2016р.

14.04.2017

припинено повноваження

Член Ревiзiйної комiсiї

Маташньов Андрiй Олександрович

 

0.0001

Зміст інформації:

Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МЗМФО» вiд 14.04.2017р. було прийняте рiшення: припинити повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Товариства: Маташньов Андрiй Олександрович. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0,0001%. Згоду на розкриття iнформацiї щодо персональних данних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебував з 07.04.2016р.

14.04.2017

обрано

Член Ревiзiйної комiсiї

Гречко Вiра Олександрiвна

 

0

Зміст інформації:

Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МЗМФО» вiд 14.04.2017р. було прийняте рiшення: обрати Ревiзiйну комiсiю строком на 3 роки в наступному складi: Гречко Вiра Олександрiвна. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0%. Згоду на розкриття iнформацiї щодо персональних данних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв. Начальник вiддiлу продаж ПАТ "МЗМФО"

14.04.2017

обрано

Член Ревiзiйної комiсiї

Савчук Олександр Олександрович

 

0

Зміст інформації:

Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МЗМФО» вiд 14.04.2017р. було прийняте рiшення: обрати Ревiзiйну комiсiю строком на 3 роки в наступному складi: Савчук Олександр Олександрович. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0%. Згоду на розкриття iнформацiї щодо персональних данних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв. Начальник служби безпеки ПАТ "МЗМФО".

14.04.2017

обрано

Член Ревiзiйної комiсiї

Шевченко Дмитро Тарасович

 

0

Зміст інформації:

Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МЗМФО» вiд 14.04.2017р. було прийняте рiшення: обрати Ревiзiйну комiсiю строком на 3 роки в наступному складi: Шевченко Дмитро Тарасович. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0%. Згоду на розкриття iнформацiї щодо персональних данних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Головний енергетик ПАТ "МЗМФО".

 

 
 
 
 
 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента від 12.04.2016 р.

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївський завод мастильного та фiльтруючого обладнання"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

54028, Миколаїв, Космонавтiв, 81

4. Код за ЄДРПОУ

05409685

5. Міжміський код та телефон, факс

(0512)67-41-65 (0512)67-51-64

6. Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

09.04.2016

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

Бюлетень Вiдомостi НКЦПФР

12.04.2016

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.nzsfo.com.ua

в мережі Інтернет

12.04.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

07.04.2016

припинено повноваження

член наглядової ради

Дiхтяренко Микола Григорович

 

26.66678

Зміст інформації:

Рiшенням чергових загальних зборiв (протокол №1 вiд 07.04.2016р) припинено повноваження посадової особи члена наглядової ради Дiхтяренко Миколи Григоровича. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 26.66678%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа на розкриття персональних даних згоди не надавала. На посадi перебував з 10.04.2015р.

07.04.2016

припинено повноваження

член наглядової ради

Волощенко Олександр Юрiйович

 

0.0001

Зміст інформації:

Рiшенням чергових загальних зборiв (протокол №1 вiд 07.04.2016р) припинено повноваження посадової особи члена наглядової ради Волощенко Олександра Юрiйовича. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0,0001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа на розкриття персональних даних згоди не надавала. На посадi перебував з 29.03.2013р.

07.04.2016

припинено повноваження

член наглядової ради

Сидорчук Вiталiй Станiславович

 

0.0001

Зміст інформації:

Рiшенням чергових загальних зборiв (протокол №1 вiд 07.04.2016р) припинено повноваження посадової особи члена наглядової ради Сидорчука Вiталiя Станiславовича. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0,0001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа на розкриття особистих даних згоди не надавала. На посадi перебував з 29.03.2013р.

07.04.2016

обрано

член наглядової ради

Дiхтяренко Микола Григорович

 

26.66678

Зміст інформації:

Рiшенням чергових загальних зборiв (протокол №1 вiд 07.04.2016р) обрано члена наглядової ради Дiхтяренко Миколу Григоровича зi строком повноважень до наступних чергових загальних зборiв але не довше 30 квiтня наступного року. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 26.66678%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа на розкриття персональних даних згоди не надавала. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв – голова правлiння ПАТ "МЗМФО", член наглядової ради ПАТ "МЗМФО".

07.04.2016

обрано

член наглядової ради

Волощенко Олександр Юрiйович

 

0.0001

Зміст інформації:

Рiшенням чергових загальних зборiв (протокол №1 вiд 07.04.2016р) обрано члена наглядової ради Волощенко Олександра Юрiйовича зi строком повноважень до наступних чергових загальних зборiв але не довше 30 квiтня наступного року. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0,0001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа на розкриття персональних даних згоди не надавала. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв – член наглядової ради ПАТ "МЗМФО".

07.04.2016

обрано

член наглядової ради

Сидорчук Вiталiй Станiславович

 

0.0001

Зміст інформації:

Рiшенням чергових загальних зборiв (протокол №1 вiд 07.04.2016р) обрано члена наглядової ради Сидорчука Вiталiя Станiславовича зi строком повноважень до наступних чергових загальних зборiв але не довше 30 квiтня наступного року. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0,0001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа на розкриття персональних даних згоди не надавала.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв – член наглядової ради ПАТ "МЗМФО", технiчний директор ТОВ "ТД "ЗФО".

07.04.2016

припинено повноваження

член ревiзiйної комiсiї

Радченко Володимир Григорович

 

0.00017

Зміст інформації:

Рiшенням чергових загальних зборiв (протокол №1 вiд 07.04.2016р) припинено повноваження посадової особи члена ревiзiйної комiсiї Радченко Володимир Григорович. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0,00017%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа на розкриття персональних даних згоди не надавала. На посадi перебував з 29.03.2013.

07.04.2016

припинено повноваження

член ревiзiйної комiсiї

Кравцова Марiя Олексiївна

 

0.0001

Зміст інформації:

Рiшенням чергових загальних зборiв (протокол №1 вiд 07.04.2016р) припинено повноваження посадової особи члена ревiзiйної комiсiї Кравцова Марiя Олексiївна. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0,0001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа на розкриття персональних даних згоди не надавала. На посадi перебував з 29.03.2013.

07.04.2016

припинено повноваження

член ревiзiйної комiсiї

Маташньов Андрiй Олександрович

 

0.0001

Зміст інформації:

Рiшенням чергових загальних зборiв (протокол №1 вiд 07.04.2016р) припинено повноваження посадової особи члена ревiзiйної комiсiї Маташньов Андрiй Олександрович. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0,0001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа на розкриття персональних даних згоди не надавала. На посадi перебував з 29.03.2013.

07.04.2016

припинено повноваження

член ревiзiйної комiсiї

Маташньов Андрiй Олександрович

 

0.0001

Зміст інформації:

Рiшенням чергових загальних зборiв (протокол №1 вiд 07.04.2016р) припинено повноваження посадової особи члена ревiзiйної комiсiї Маташньов Андрiй Олександрович. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0,0001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа на розкриття персональних даних згоди не надавала. На посадi перебував з 29.03.2013.

07.04.2016

обрано

член ревiзiйної комiсiї

Радченко Володимир Григорович

 

0.00017

Зміст інформації:

Рiшенням чергових загальних зборiв (протокол №1 вiд 07.04.2016р) обрано члена ревiзiйної комiсiї Радченко Володимир Григорович зi строком повноважень до наступних чергових загальних зборiв але не довше 30 квiтня наступного року. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0,00017%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа на розкриття персональних даних згоди не надавала. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв – член ревiзiйної комiсiї ПАТ "МЗМФО".

07.04.2016

обрано

член ревiзiйної комiсiї

Кравцова Марiя Олексiївна

 

0.0001

Зміст інформації:

Рiшенням чергових загальних зборiв (протокол №1 вiд 07.04.2016р) обрано члена ревiзiйної комiсiї Кравцова Марiя Олексiївна зi строком повноважень до наступних чергових загальних зборiв але не довше 30 квiтня наступного року.. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0,0001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа на розкриття персональних даних згоди не надавала. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв – член ревiзiйної комiсiї ПАТ "МЗМФО".

07.04.2016

обрано

член ревiзiйної комiсiї

Маташньов Андрiй Олександрович

 

0.0001

Зміст інформації:

Рiшенням чергових загальних зборiв (протокол №1 вiд 07.04.2016р) обрано члена ревiзiйної комiсiї Маташньов Андрiй Олександрович зi строком повноважень до наступних чергових загальних зборiв але не довше 30 квiтня наступного року.. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0,0001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа на розкриття персональних даних згоди не надавала. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв – член ревiзiйної комiсiї ПАТ "МЗМФО".

 

 
 
 
 
 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента від 26.10.2015 р.

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївський завод мастильного та фiльтруючого обладнання"

2. Код за ЄДРПОУ

05409685

3. Місцезнаходження

54028, Миколаїв, Космонавтiв, 81

4. Міжміський код, телефон та факс

(0512)67-41-65 (0512)67-51-64

5. Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.nzsfo.com.ua

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

   

II. Текст повідомлення

Згiдно наказу голови правлiння №10к вiд 26.10.2015р. звiльнено посадову особу головного бухгалтера Долгову Вiкторiю Анатолiївну. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0,000%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа на розкриття особистих даних згоди не надавала. На посадi перебувала з 03.12.2012р. Замiсть посадової особи нiкого не призначено.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

Голова правлiння

   

Васильєв Олександр Iванович

26.10.2015

 

Голова правлiння

 

 

 

Васильєв Олександр Iванович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

11.04.2016

(дата)