Річна фінансова інформація емітента цінних паперів за попередній звітний рік

Опубликовано в О предприятии

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

Річна інформація за 2018 рік

Ключ

 

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння    Васильєв О.I.   22.03.2017

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товарситво "Миколаївський завод мастильного та фiльтруючого обладнання"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

05409685

4. Місцезнаходження

Миколаївська , Iнгульський, 54028, м. Миколаїв, Космонавтiв, 81

5. Міжміський код, телефон та факс

(0512) 674165 674165

6. Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

22.03.2017

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi НКЦПФР 57

 

24.03.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.nzsfo.com.ua/

в мережі Інтернет

22.03.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки

"Лiцензiї не отримувались". "До об'єднань пiдприємств не належить". "Iнформацiї про рейтингове агентство немає". "Облiгацiї не випускались". "Iншi Цiннi папери не випускались".. "Борговi цiннi папери не випускались". "Цiльовi облiгацiї не випускались". «За звiтний перiод емiтент не приймав участi в створеннi юридичних осiб». «За звiтний перiод емiтент не належав до будь-яких об'єднань пiдприємств». «За звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингова агенства». «За звiтний перiод дивiденди не нараховувалися та не сплачувалися». «За звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося». «За звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося». «За звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося». «Випуск акцiй емiтента у бездокументарнiй формi». «За звiтний перiод емiтент не випускав боргових цiнних паперiв». «За звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi»


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товарситво "Миколаївський завод мастильного та фiльтруючого обладнання"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

15221200000001865

3. Дата проведення державної реєстрації

17.12.1996

4. Територія (область)

Миколаївська

5. Статутний капітал (грн)

14576117.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

80

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

28.99 Виробництво iнших машин i устаткуваня спецiального призначення, н.в.i.у.

28.39 Виробництво iнших машин i устаткуваня загального призначення, н.в.i.у.

25.61 Оброблення металiв та нанесення покриття на метали

10. Органи управління підприємства

Правлiння: 5 осiб. Очолює Голова правлiння - Васильєв Олександр Iванович, Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi паспорта, органу, який видав): серiя ЕО №199797 20.08.1996 Заводський РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi, Рiк народження - 1966, Освiта - Вища, Керує роботою Виконавчого органу ПАТ. Забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради ПАТ. Представляє iнтереси, дiє вiд iменi ПАТ, без довiреностi, в усiх установах, пiдприємствах та органiзацiях як в Українi, так i за кордоном. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Секретар правлiння - Долгова Вiкторiя Анатолiївна Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi паспорта, органу, який видав) ЕО 506597 27.02.1998 Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi Рiк народження 1976, Освiта Вища, Приймає участь в засiданнi Правлiння особисто. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Члени правлiння: Гречко Вiра Олександрiвна Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi паспорта, органу, який видав) ЕО 141400 09.04.1996 р. Ленiнським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi Рiк народження 1969, Освiта Вища, Приймає участь в засiданнi Правлiння особисто. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Майгур Анатолiй Володимирович Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi паспорта, органу, який видав) ЕО 428858 27.11.1997 Ленiнським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi Рiк народження 1952, Освiта Середньо-технiчна, Приймає участь в засiданнi Правлiння особисто. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Вартiк Вячеслав Федорович Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi паспорта, органу, який видав) ЕО 557782 09.06.1998 Ленiнським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi Рiк народження-1957, Освiта-Вища, Приймає участь в засiданнi Правлiння особисто. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Наглядова рада - 3 особи Голова наглядової ради - Волощенко Олександр Юрiйович Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi паспорта, органу, який видав) ЕР 355668 09.06.2009 Корабельним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi Рiк народження-1964, Освiта-Вища, Керує роботою Наглядової ради. Скликає засiдання. Головує на засiданнях. Здiйснює iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї роботи Наглядової ради в межах її повноважень. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Заступник голови наглядової ради - Сидорчук Вiталiй Станiславович Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi паспорта, органу, який видав) ЕО 258220 25.12.1996 Корабельним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi Рiк народження-1971, Освiта-Вища, Допомагає головi Наглядової ради, а пiд час його вiдсутностi - виконує функцiї Голови. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Секретар наглядової ради - Ганькевич Борис Анатолiйович Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi паспорта, органу, який видав) ЕО 270185 09.01.1997 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi Рiк народження-1938, Освiта-Вища, Веде дiловодство, книгу протоколiв, iншi документи Наглядової ради. Пiдписує разом з головою або заступником голови, що його замiщує, протоколи засiдань Наглядової ради. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Голова ревiзiйної комiсiї - Радченко Володимир Григорович Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi паспорта, органу, який видав) ЕК 088879 19.03.1996 Первомайським МВ УМВС України в Миколаївськiй областi Рiк народження-1952, Освiта-Вища,Керує роботою Ревiзiйної комiсiї. Проводить плановi та позаплановi перевiрки документацiї ПАТ. Перевiряє господарсько-фiнансову дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. Контролює за виконанням Виконавчим органом ПАТ затвердженого Наглядовою радою фiнансового плану. Проводить аналiз фiнансового стану ПАТ, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану пiдприємства i розробку рекомендацiй для органiв управлiння ПАТ. Проводить перевiрки рiчної, а в разi необхiдностi - квартальної фiнансової звiтностi ПАТ. Складає висновки за результатами перевiрок рiчної фiнансової звiтностi. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Члени ревiзiйної комiсiї: Станiшевська (Кравцова) Марiя Олексiївна Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi паспорта, органу, який видав) ЕР 430159 21.10.2011 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi Рiк народження-1979, Освiта-Вища,Проводить плановi та позаплановi перевiрки документацiї ПАТ. Перевiряє господарсько-фiнансову дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. Контролює за виконанням Виконавчим органом ПАТ затвердженого Наглядовою радою фiнансового плану. Проводить аналiз фiнансового стану ПАТ, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану пiдприємства i розробку рекомендацiй для органiв управлiння ПАТ. Проводить перевiрки рiчної, а в разi необхiдностi - квартальної фiнансової звiтностi ПАТ. Складає висновки за результатами перевiрок рiчної фiнансової звiтностi. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Винагороди за виконання посадових обов‘язкiв вiд товариства в тому числi в натуральнiй формi не отримував. Маташньов Андрiй Олександрович, Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi паспорта, органу, який видав) ЕО 142463 Ленiнським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi 25.04.1996 р. Рiк народження-1976, Освiта-Вища, Проводить плановi та позаплановi перевiрки документацiї ПАТ. Перевiряє господарсько-фiнансову дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. Контролює за виконанням Виконавчим органом ПАТ затвердженого Наглядовою радою фiнансового плану. Проводить аналiз фiнансового стану ПАТ, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану пiдприємства i розробку рекомендацiй для органiв управлiння ПАТ. Проводить перевiрки рiчної, а в разi необхiдностi - квартальної фiнансової звiтностi ПАТ. Складає висновки за результатами перевiрок рiчної фiнансової звiтностi. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Винагороди за виконання посадових обов‘язкiв вiд товариства в тому числi в натуральнiй формi не отримував.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ Комерцiйний банк «Приватбанк»

2) МФО банку

326610

3) поточний рахунок

26005053212220

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АТ «УкрСиббанк»

5) МФО банку

341005

6) поточний рахунок

2600903802901

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

11 акцiонерiв - юридичних осiб

----

------ --- ---

18

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

1320 акцiонерiв - фiзичних осiб

--- ---- ----

82

Усього

100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Васильєв Олександр Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕО 199797 20.08.1996 Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi

4) рік народження**

1966

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 Комунара", заступник начальника вiддiлу договорiв. Звiльнений за власним бажанням 2013р. З 09.09.2013 р. Голова правлiння ПАТ "МЗМФО". В 2014, 2015 та 2016 рр. переобирався на новий строк.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

09.09.2016 1 рiк

9) Опис

Керує роботою Виконавчого органу ПАТ. Забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради ПАТ. Представляє iнтереси, дiє вiд iменi ПАТ, без довiреностi, в усiх установах, пiдприємствах та органiзацiях як в Українi, так i за кордоном. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Розмiр виплаченої винагороди згiдно штатного розкладу. Винагороди в натуральнiй формi не отримував.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Секретар правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Долгова Вiкторiя Анатолiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕО 506597 27.06.1998 Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi

4) рік народження**

1976

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

14

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "МЗМФО", головний бухгалтер. Звiльнена за власним бажанням

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.05.2016 3

9) Опис

Приймає участь в засiданнi Правлiння особисто. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Розмiр виплаченої винагороди згiдно штатного розкладу. Винагороди в натуральнiй формi не отримував.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Волощенко Олександр Юрiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕР 355668 09.06.2009 Корабельним РВ ММУ УМВС України в Миколаїськiй областi

4) рік народження**

1964

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

14

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "МЗМФО", Голова наглядової ради

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

07.04.2016 1 рiк

9) Опис

Керує роботою Наглядової ради. Скликає засiдання. Головує на засiданнях. Здiйснює iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї роботи Наглядової ради в межах її повноважень. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Винагороди за виконання посадових обов‘язкiв вiд товариства в тому числi в натуральнiй формi не отримував.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сидорчук Вiталiй Станiславович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕО 258220 25.12.1996 Корабельним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi

4) рік народження**

1971

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "МЗМФО", член наглядової ради

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

07.04.2016 1 рiк

9) Опис

Веде дiловодство, книгу протоколiв, iншi документи Наглядової ради. Пiдписує разом з головою або заступником голови, що його замiщує, протоколи засiдань Наглядової ради. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Винагороди за виконання посадових обов‘язкiв вiд товариства в тому числi в натуральнiй формi не отримував.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дiхтяренко Микола Григорович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕО 218639 22.10.1996 Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi

4) рік народження**

1949

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "МЗМФО", член наглядової ради

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

07.04.2016 1 рiк

9) Опис

Приймає участь у дiяльностi Наглядової ради, в тому числi у її засiданнях. Здiйснює iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї роботи Наглядової ради в межах її повноважень. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Винагороди за виконання посадових обов‘язкiв вiд товариства в тому числi в натуральнiй формi не отримував.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Радченко Володимир Григорович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕК 088879 19.03.1996 Первомайським МВ УМВС України в Миколаївськiй областi

4) рік народження**

1952

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "МЗМФО", голова ревiзiйної комiсiї

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

07.04.2016 1 рiк

9) Опис

Керує роботою Ревiзiйної комiсiї. Проводить плановi та позаплановi перевiрки документацiї ПАТ. Перевiряє господарсько-фiнансову дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. Контролює за виконанням Виконавчим органом ПАТ затвердженого Наглядовою радою фiнансового плану. Проводить аналiз фiнансового стану ПАТ, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану пiдприємства i розробку рекомендацiй для органiв управлiння ПАТ. Проводить перевiрки рiчної, а в разi необхiдностi - квартальної фiнансової звiтностi ПАТ. Складає висновки за результатами перевiрок рiчної фiнансової звiтностi. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Винагороди за виконання посадових обов‘язкiв вiд товариства в тому числi в натуральнiй формi не отримував.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Станiшевська Марiя Олексiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕР 430159 21.10.2011 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi

4) рік народження**

1979

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "МЗМФО" член ревiзiйної комiсiї

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

07.04.2016 1 рiк

9) Опис

Проводить плановi та позаплановi перевiрки документацiї ПАТ. Перевiряє господарсько-фiнансову дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. Контролює за виконанням Виконавчим органом ПАТ затвердженого Наглядовою радою фiнансового плану. Проводить аналiз фiнансового стану ПАТ, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану пiдприємства i розробку рекомендацiй для органiв управлiння ПАТ. Проводить перевiрки рiчної, а в разi необхiдностi - квартальної фiнансової звiтностi ПАТ. Складає висновки за результатами перевiрок рiчної фiнансової звiтностi. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Винагороди за виконання посадових обов‘язкiв вiд товариства в тому числi в натуральнiй формi не отримував.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Маташньов Андрiй Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕО 142463 25.04.1996 Ленiнський РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi

4) рік народження**

1976

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

14

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "МЗМФО", член ревiзiйної комiсiї

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

07.04.2016 1 рiк

9) Опис

Проводить плановi та позаплановi перевiрки документацiї ПАТ. Перевiряє господарсько-фiнансову дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. Контролює за виконанням Виконавчим органом ПАТ затвердженого Наглядовою радою фiнансового плану. Проводить аналiз фiнансового стану ПАТ, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану пiдприємства i розробку рекомендацiй для органiв управлiння ПАТ. Проводить перевiрки рiчної, а в разi необхiдностi - квартальної фiнансової звiтностi ПАТ. Складає висновки за результатами перевiрок рiчної фiнансової звiтностi. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Винагороди за виконання посадових обов‘язкiв вiд товариства в тому числi в натуральнiй формi не отримував

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гречко Вiра Олександрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕО 141400 09.04.1996 Ленiнським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi

4) рік народження**

1969

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "МЗМФО", член правлiння

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.05.2016 3 рок

9) Опис

Приймає участь у роботi Виконавчого органу ПАТ. Забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради ПАТ. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Розмiр виплаченої винагороди згiдно штатного розкладу. Винагороди в натуральнiй формi не отримував.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Майгур Анатолiй Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕО 428858 27.11.1997 Ленiнським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi

4) рік народження**

1952

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "МЗМФО" член правлiння

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.05.2016 3 роки

9) Опис

Приймає участь у роботi Виконавчого органу ПАТ. Забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради ПАТ. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Розмiр виплаченої винагороди згiдно штатного розкладу. Винагороди в натуральнiй формi не отримував.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Вартiк Вячеслав Федорович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕО 557782 09.06.1998 Ленiнським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi

4) рік народження**

1957

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "МЗМФО" член правлiння

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.05.2016 3 роки

9) Опис

Приймає участь у роботi Виконавчого органу ПАТ. Забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради ПАТ. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Розмiр виплаченої винагороди згiдно штатного розкладу. Винагороди в натуральнiй формi не отримував

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова наглядової ради

Волощенко Олександр Юрiйович

ЕР 355668 09.06.2009 Корабельним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi

1

0.0000

1

0

0

0

Голова ревiзiйної комiсiї

Радченко Володимир Григорович

ЕК 088879 19.03.1996 Первомайським МВ УМВС України в Миколаївськiй областi

100

0.00017

100

0

0

0

Член наглядової ради

Сидорчук Вiталiй Станiславович

ЕО 258220 25.12.1996 Корабельним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi

1

0.00000

1

0

0

0

Член правлiння

Майгур Анатолiй Володимирович

ЕО 428858 27.11.1997 Ленiнським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi

52517

0.09007

52517

0

0

0

Член наглядової ради

Дiхтяренко Микола Григорович

ЕО 218639 22.10.1996 Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi

15547925

26.66678

15547925

0

0

0

Усього

15600544

26.75

15600544

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Дiхтяренко Микола Григорович

ЕО 218639 22.10.1996 Заводським РВ ММУ УМВС Українив Мколаївськiй областi

15547925

26.66678

26.66678

15547925

0

0

0

Савченко Сергiй Iгорович

ЕС 161580 01.11.1996 Євпаторiйським МВ ГУ МВС України в Криму

16927753

29.03337

29.03337

16927753

0

0

0

Волощенко Дмитро Олександрович

ЕР 446990 23.02.2012 Корабельним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi

16927753

29.03337

29.03337

16927753

0

0

0

Усього

49403431

84.73

84.73

49403431

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

07.04.2016

Кворум зборів**

65.8

Опис

Рiчнi загальнi збори було проведено 07.04.2016 р. Збори було скликано Наглядовою радою товариства. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 2. Звiт органiв управлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв органiв управлiння Товариства. 4. Затвердження рiчного балансу та Звiту про результати фiнансової дiяльностi Товариства за 2015 рiк. 5. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2015 рiк. 6. Вiдкликання членiв Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 8. Вiдкликання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 9. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Результати розгляду питань порядку денного: прийнято рiшення з усiх питань порядку денного, що виносилися на голосування, вiдповiдно до запропонованих проектiв рiшень. Протокол загальних зборiв в повному обсязi розмiщено на власнiй веб-сторiнцi. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiї щодо питань, включених до порядку денного загальних зборiв акцiонерами не вносились.

 

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ Б. Грунченка, 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

А01, №795373

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Шевченкiвська районна у м. Києвi державна адмiнiстрацiя

Дата видачі ліцензії або іншого документа

17.03.2005

Міжміський код та телефон

(044) 2796540

Факс

2791322

Вид діяльності

функцiонування системи депозитарного облiку цiнних паперiв

Опис

н/д

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська компанiя «Свiт»

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

23527046

Місцезнаходження

01133 Україна м. Київ Печерський м. Київ Кутузова, 13

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

2158

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

22.06.2001

Міжміський код та телефон

(067)3556677

Факс

---

Вид діяльності

69.20 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування

Опис

самостiйно не ведереєстр власних iменних цiнних паперiв

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

02.04.1999

40/14/1/99

Миколаївське ТУ ДКЦПФР

UA1401521000

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.250

58304468

14576117.000

100.000000000000

Опис

Акцiї товариства за звiтний перiод на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не торгувались. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах, не було. Додаткових емiсiй у звiтному перiодi не було. Акцiї товариства за звiтний перiод на фондової бiржi, торговельно-iнформацiйних системах не торгувались. Викуп власних акцiй Товариством протягом звiтного перiоду не вiдбувався.

 

 

XI. Опис бізнесу

Миколаївський завод мастильного та фiльтруючого обладнання (ПАТ" МЗМФО") - багатопрофiльне машинобудiвне пiдприємство. Концепцiя нашого бiзнесу - це розвиток виробництва, виготовлення мастильного та фiльтручого обладнання, що користується попитом на ринках України, СНД та закордоном. Рiк створення пiдприємства 1873. З 1990 року завод орендне пiдприємство з правом викупу. З 1996 року - вiдкрите акцiонерне товариство "Миколаївський завод мастильного та фiльтруючого обладнання".

 

Вiдкрите акцiонерне товариство "Миколаївський завод мастильного та фiльтруючого обладнання" зареєстроване рiшенням виконкому мiської ради народних депутатiв м. Миколаєва 17.12.1996 року №393/1, затвердженого Наказом ФДМ України вiд 31.10.1996 р. №20-ПП, свiдоцтво про державну реєстрацiю серiя АОО №589879 номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР 15221050007001865.Форма власностi - приватна.Органами управлiнняПАТ є загальнi збори, мiж ними - наглядова рада, виконавчим органом є правлiння на чолi з головою правлiння.Фiлiй, дочiрнiх пiдприємств та вiдокремлених пiдроздiлiв не маємо

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 80 чол. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) - 0 чол. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 2 чол. Чисельнiсть осiб, якi працювали на умовах цивiльно-правового договору - 24 чол. Фонд оплати працi за 2012 р. - 5075,0 тис. грн., за 2013 р. - 4600,5 тис. грн., за 2014 р. - 3914,7 тис. грн., за 2015 р. - 3964,4 тис. грн., за 2016 р. - 4194,00 тис. грн.,

 

Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

 

Емiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

 

Будь яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.

 

Форма ведення бухгалтерського облiку - журнально-ордерна з обробкою iнформацiї через систему регiстрiв, використовуючи ЕОМ. Бухгалтерський облiк ведеться вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року №996-XIV (зi змiнами та доповненнями). Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, затвердженими наказами Мiнiстерства фiнансiв України та iншими нормативними документами з питань органiзацiї бухгалтерського облiку. Фiнансова звiтнiсть ПАТ МЗМФО складена вiдповiдно вимогам МСФО №1 "Перше застосування МСФЗ". Визначення та амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв. Основнi засоби вiдображення в облiку за справедливою вартiстю (реальною ринковою вартiстю), як вимагають МСБО.
Пiдприємство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов’язанi з його господарською дiяльнiстю.
Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi МСБО №16 "Основнi засоби" прямолiнейним методом з 2011р. згiдно зi встановленим строком корисного використання основних засобiв. Запаси. Запаси включають сировину та матерiали, придбанi напiвфабрикатами, а також паливо, запаснi частини, незавершене вирбництво, тару, готову продукцiю, товари МШП на складi. Запаси облiковуються за собiвартiстю. Собiвартiсть запасiв включає витрати на придбання, доставку та переробку. Для розрахунку собiвартостi реалiзованої продукцiї застосовується метод середньозваженої вартостi. Вартiсть незавершеного виробництва складається з витрат на виконання незакiнчених робiт, щодо яких пiдприємством не визнано доходу.Готова продукцiя вiдображається за виробничою собiвартiстю. Матерiальнi цiнностi, якi не мають реалiзованої вартостi, не визнанi активами. Визначення грошових коштiв. Грошовi кошти включають суму грошей в касi та на розрахункових рахунках.Суми в iноземних валютах перерахованi по курсу НБУ на момент здiйснення операцiї. Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть вiдображується сумою боргiв за вiдвантаженi товари, роботи та послуги.Врахування безнадiйних боргiв здiйснюється в той перiод, коли керiвництво пiдприємства визначило борги як безнадiйнi.Iнша дебiторська заборгованiсть складається iз заборгованостi, що не пов'язана з продажем продукцiї та надання послуг. Визначення доходу. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визначається у вiдповiдностi з методом нарахувань при вiдвантаженнi продукцiї. Дохiд зменшується на суму знижок та повернень продукцiї покупцям. Дохiд вiд надання послуг вiдображається в облiку, коли надання послуг здiйснено.

 

Основною продукцiєю пiдрпиємства (73% обсягу виробництва) є виробництво мастильного обладнання, яке використовується в галузях машинобудування та агропромислового комплексу. Обсяг фiльтруючого виробництва складає 26%, яке використовується для комплектацiї тракторiв, комбайнiв, легкових автомобiлiв, вантажiвок та автобусiв.Продукцiя пiдприємства високої якостi i користується попитом. Значна частина реалiзується на ринках близького та далекого зарубiжжя. Експорт у 2010 роцi склав 56%. Керiвництво очiкує, що з часом завдяки рекламним заходам, клiєнти будуть бiльш обiзнаними, попит на продукцiю прiдприємства зростатиме i ринок збуту продукцiї буде розширятися.

 

За останнi п'ять рокiв були вiдчуженi нежитловi об'єкти, якi не використовувалися пiдприємством для господарських цiлей протягом багатьох рокiв, але утримання яких були збитковими для ПАТ. Тому органами ПАТ МЗМФО були прийнятi вiдповiднi рiшення щодо продажу нежитлових об'єктiв з метою покращити фiнансове становище

 

У звiтному роцi не було правочинiв з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами. Також не було правочинiв мiж емiтентом або його дочiрнiми/залежними пiдприємствами, вiдокремленими пiдроздiлами, з одного боку, i власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з iншого боку.

 

ПАТ "МЗМФО" в своєму складi має наступнi виробничi пiдроздiли: 1. Пiдготовка виробництва: - дiлянка технологiчної оснастки; - ливарна дiлянка; - термiчна дiлянка; - дiлянка виготовлення фiльтроелементiв; - дiлянка холодного штампування;- гальванiчна дiлянка; - зборочна-зварювальна дiлянка. 2. Основне виробництво: - дiлянка станцiй i змащувальних систем; - дiлянка живильникiв; - дiлянка виробництва фiльтрiв; - дiлянка станкiв-автоматiв. В пiдроздiлi пiдготовки виробництва маються такi обладнання: ливарнi, преса, електропечi, токарськi, фрезернi, шлiфувальнi, заточнi, iнше. Спецiальнi станки: заточнi спецiальнi, довбальний. Ванни для гальванопокриття. Завантаження зазначеного обладнання в середньому складає - 45%. В основному виробництвi є обладнання: токарськi, фрезернi, шлiфувальнi, резьбонарiзнi, агрегатнi, пiли. Спецiальне обладнання: хонiнгувальнi, зубофрезернi, довбальний, шпоночнофрезерний, зуборiзний, iнше. Завантаження - 30%.Основнi засоби пiдприємства затстарiлi та потребують значних капiталовкладень.

 

За результатами фiнансово-господарскої дiяльностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року ПАТ "МЗМФО" отримало збиток в сумi 1669 тис. грн. Однак вказаний показник є меньшим у порiвняннi iз попереднiм 2015 р. - 1827 тис.грн., та 2013р. - 1214,00тис.грн. Такi змiни обумовленi загостренням економiчної кризи, а також зменьшенням рiвня укладення договорiв iз РФ через полiтичну ситуацiю в державi. З метою покращення фiнансового становища пiдприємства i зменшення балансових збиткiв за попереднi роки, продовжують прийматися наступнi заходи:
1. Щомiсячно проводиться аналiз доходiв, витрат i приймаються оперативнi рiшення.
2. З метою зниження витрат на утримання основних фондiв, проводиться робота по пiдготовцi до продажу частини основних фондiв, якi не використовуються у виробництвi.
3. Проводиться скорочення чисельностi за рахунок IТР i допомiжних працiвникiв (середньочисельнiсть штатних працiвникiв на 31.12.2002р. - складав 522 чол., на 31.12.2006р. - 364 чол., на 31.12.2012р. - 143 чол., на 31.12.2013р. - 128 чол., на 31.12.2014р. - 114 чол., на 31.12.2015р. - 91чол., та на 31.12.2016р. - 0 чол.
4. Але саме головний напрямок роботи на 2017 рiк - збiльшення об’ємiв товарного випуску i реалiзацiї продукцiї, пошук нових ринкiв збуту, в тому числi в ЄС, ведення активних переговорiв з потенцiйними контрагентами, збiльшення рентабельностi виробництва.

 

На протязi 2016 року перевiрки податковою iнспекцiєю не проводились

 

Фiнансування дiяльностi пiдприємства в основному здiйснюється за рахунок власних коштiв. Залежнiсть вiд залученого капiталу (кредити банкiв) незначна. Наступного року планується збiльшити обсяг реалiзацiї. Зменшити енергоємкiсть обладнання, покращити претензiйно-позовну роботу по скороченню дебiторської заборгованостi, скоротити запаси готової продукцiї. Частково скоротити штат, провести ряд заходiв з метою зниження собiвартостi продукцiї. Всi перелiченi заходи позитивно вплинуть на фiнансовий стан пiдприємства

 

З основними споживачами продукцiї укладаються договори на рiк. Укладених та не виконаних контрактiв у пiдприємства не має

 

Перспектива розвитку пiдприємства - зниження собiвартостi i забезпечення якостi продукцiї, що випускається. Для цього необхiдно вирiшити комплекс проблем. Це - вдосконалення структури керування пiдприємством, продовження реструктуризацiї пiдприємства, що передбачає мiнiмiзацiю площ. У 2017 роцi намiчено: - бiльш ефективно планувати використання енергоємного устаткування i пiдвищити персональну вiдповiдальнiсть керiвникiв пiдроздiлiв за її перевитрату; - проводити оптимiзацiю кадрiв з метою приведення кiлькостi персоналу, особливо управничого, до фактично iснуючим об'ємам виробництва; - постiйно вести роботу по зниженню собiвартостi ношої продукцiї; - об'єднати всi побажання замовникiв, процювати над тим, щоб задовольнити їх потреби краще та швидше, нiж це роблять конкуренти; - проведення ремонту виробничих примiщень та обладнання.

 

Розроблена гама станцiй для пластичного мастильного матерiала з номiнальним тиском нагнiтання 16 МПа,номiнальним подаючим об'ємом в один отвод вiд 0,8 до 22,4см.куб/хв i кiлькiстю отводiв вiд 1до 4. Виготовлено дослiдно промисловий зразок. Розширена гама циркулярних мастильних станцiй для ГОКов. Розроблено станцiї С-ЦСМ26 та С-ЦСМ38ю Станция С-ЦСМ26 виготовлена, випробована iвiдгружена замовнику. Розширена гама перекачних агрегатiв типу АПЕ. Розроблено АПЕ 2,0 та АПЕ 6,3. Розроблено мастильний манiпулятор.Успiшно пройшов стендовi випробовання експерементальний зразок. На стадiї розробки живильники двохмагiстральнi з об'ємом подачi в один отвод 40см.куб/цикл. Розробленi , виготовленi i надiсланi заказчику мастильнi системи 2235ССПЕ-А та 2242 ССПЕ-А, 2243 ССПЕ-А.

 

Судовi справи, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства або його посадовi особи в звiтному роцi вiдсутнi

 

Товариство на протязi тривалого перiоду випускає продукцiю стабiльної номенклатури та високої якостi, конкурентноспроможну на ринку збуту i немає на сьогоднiшнiй час вагомих конкурентiв в межах України. Значна частина реалiзується на ринках близького та далекого зарубiжжя. Кожного року Товариство удосконалює зовнiшньоекономiчнi зв’язки та вiдшукує новi ринки збуту продукцiї, що має позитивний результат у поступовому збiльшеннi експорту щороку.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

30328

29266

0

0

30328

29266

будівлі та споруди

29834

28827

0

0

29834

28827

машини та обладнання

466

414

0

0

466

414

транспортні засоби

2

1

0

0

2

1

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

26

24

0

0

26

24

2. Невиробничого призначення:

5

5

0

0

5

5

будівлі та споруди

5

5

0

0

5

5

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

30333

29271

0

0

30333

29271

Опис

Будiвлi та споруди: первiсна вартiсть (тис. грн.) - 42760; сума нарахованого зносу – 13928; амортизацiя за рiк - 1007. Машини та обладнання: первiсна вартiсть - 8327; сума нарахованого зносу - 7913; амортизацiя за рiк – 46. Транспортнi засоби: первiсна вартiсть - 81; сума нарахованого зносу - 80; амортизацiя за рiк – 1. Iншi iнструменти, прилади, iнвентар (меблi): первiсна вартiсть - 138; сума нарахованого зносу - 114; амортизацiя за рiк – 2. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв вiдбувалися за рахунок їх ремонту. Основниi засоби належать емiтенту. Термiни користування основними засобами - до повного зносу чи/або списання. Обмежень на використання майна немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

27551

29220

Статутний капітал (тис. грн.)

14576

14576

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

14576

14576

Опис

Методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди проводилась вiдповiдно до рiшення ДКЦПФР №485 вiд 17.11.2004р. "Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств".

Висновок

Розмiр статутного капiталу вiдповiдає вимогам ч. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

97

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

1145

X

X

Інші зобов'язання

X

2827

X

X

Усього зобов'язань

X

4069

X

X

Опис:

Iнша iнформацiя вiдсутня

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

07.04.2016

09.04.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська компанiя «Свiт»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

23527046

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Україна, 01133 м. Київ, вул. Кутузова, 13

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

2158 22.06.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

2158 - 2158 22.06.2001 30.06.2021

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2016

Думка аудитора***

умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська компанiя «Свiт»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

23527046

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Україна, 01133 м. Київ, вул. Кутузова, 13

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

2158 17.03.2017

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

30.06.2021

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

1. Адресат.
Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi призначається для власникiв цiнних паперiв та керiвництва Публiчного акцiонерного товариства «Миколаївський завод мастильного та фiльтруючого обладнання» i може бути викорис¬таний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних папе¬рiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом.
2. Основнi вiдомостi про емiтента.
Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївський завод мастильного та фiльтруючого обладнання» (далi «Товариство») є публiчним акцiонерним товариством, зареєстрованим вiдповiдно до законодавства України 17 грудня 1996 року.
Код за ЄДРПОУ: 05409685
Мiсцезнаходження: Україна, 54028, м. Миколаїв, вул. Космонавтiв,81
Основнi види дiяльностi КВЕД:
28.99 виробництво iнших машин i устаткування спецiального призначення, н.в.i.у.;
28.29 виробництво iнших машин i устаткування загального призначення, н.в.i.у.;
25.61 оброблення металiв та нанесення покриття на метали;
25.73 виробництво iнструментiв;
46.90 неспецiалiзована оптова торгiвля.
Вiдповiдальним за фiнансово-господарчу дiяльнiсть у перiодi, що перевiрявся був Голова правлiння Васильєв Олександр Iванович - з 10 вересня 2013 року (призначений на посаду згiдно з рiшенням протоколу № 6/2013 Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 09.09.2013 р. та наказу № 15К вiд 10.09.2013 р., переобрано згiдно з рiшенням протоколу № 6/2014 Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 09.09.2014 р. та рiшенням протоколу № 4/2016 Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 09.09.2016 р.)
3. Опис аудиторської перевiрки.
Ми провели аудит у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi – МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора».
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також зобов’язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджу¬ють суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах, оцiнку застосованих прин¬ципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв.
У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час пере¬вiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi. Також було здiйснено оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам.
Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є надання аудиторо¬вi можливостi висловити думку стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi.
На нашу думку, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складено вiдповiдно до вимог Законiв України «Про цiннi папери та фондовий ринок», «Про господарськi товариства», «Про акцiонернi товариства», «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi», Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» i Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв.
фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства «Миколаївський завод мастильного та фiльтруючого обладнання» за 2016 рiк є фiнансовою звiтнiстю, у якiй Товариство застосовує Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (далi МСФЗ) i при цьому чiтко та беззастережно стверджує в цiй фiнансовiй звiтностi про вiдповiднiсть МСФЗ , включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (далi «МСБО») i Iнтерпретацiї, виданi Комiтетом по мiжнародним стандартам бухгалтерського облiку.
4. Опис перевiреної фiнансової iнформацiї
Для проведення аудиту Товариством надано фiнансова звiтнiсть, у якiй Товариство застосовує Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) i чiтко та беззастережно стверджує про вiдповiднiсть цiєї звiтностi МСФЗ.
Для проведення аудиту Товариством надано наступнi документи з бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi:
Статут.
Баланс станом на 31.12.2016 року;
Звiт про фiнансовi результати за 2016 рiк;
Звiт про рух грошових коштiв за 2016 рiк;
Звiт про власний капiтал за 2016 рiк;
Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк;
Регiстри бухгалтерського облiку;
Первиннi бухгалтерськi документи.
5. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi згiдно з вищезазначеною концептуальною основою, описаною в Примiтках. Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
6. Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
7.Аудиторська думка
7.1. Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки
Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов’язань. Одначе, на пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, який висловлено довiру, згiдно вимог МСА. Аудитором були виконанi процедури, якi обґрунтовують думку, що активи та зобов’язання наявнi. Також в ходi аудиту ми отримали зовнiшнi пiдтвердження сум дебiторської заборгованостi та зобов'язань, вiдображених на балансi товариства станом на 31.12.2016 року, не в повному обсязi, а вибiрково. Крiм цього, ми вважаємо некоректним вiдображення неповернутого на кiнець року овердрафту в сумi 18 тис.грн. в рядку «Рахунки в банках» Балансу з вiд’ємним значенням.
7.2. Загальний висновок аудитора ( умовно-позитивний)
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Миколаївський завод мастильного та фiльтруючого обладнання», що додається, яка складається з повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ. Фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням описаної у Примiтках концептуальної основи.
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2016 рiк та за рiк, що закiнчився на зазначену дату, складена вiдповiдно до концептуальної основи, описаної в Примiтках, та вiдповiдно до чинних стандартiв, тлумачень та облiкових полiтик, що прийнятi на дату пiдготовки повного пакету фiнансової звiтностi згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi станом на 31.12.2016 року i, за винятком впливу питань, описаних у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", вiдображають, у всiх суттєвих аспектах, достовiрно i повнiстю фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства «Миколаївський завод мастильного та фiльтруючого обладнання».
В ходi перевiрки аудитори не отримали свiдоцтв щодо iснування загрози безперервностi дiяльностi Товариства.

8. Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв.
8.1 Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Розрахункова вартiсть чистих активiв на кiнець звiтного перiоду становить 27 551 тис. рн. Заявлений статутний капiтал становить 14 576 грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв набагато вища за суму статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України.
8.2 Думка аудиторiв щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.
Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповi¬дальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть» а також вiдповiдно до Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013 № 2826 була проведена перевiрка звiту про корпоративне управлiння на наявнiсть та достовiрнiсть iнформацiї у звiтi.
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв, ми можемо зробити висновок, що iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв i визнаються частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» своєчасно оприлюднюється Товариством та надається користувачам звiтностi.
Аудитори отримали достатню впевненiсть у вiдсутностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть")
8.3. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства.
Формування складу органiв корпоративного управлiння Публiчного акцiонерного товариства “Миколаївський завод мастильного та фiльтруючого обладнання” здiйснюється вiдповiдно до Статуту Товариства.
Протягом 2016 року в Товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння:
Загальнi збори акцiонерiв,
Наглядова рада,
Правлiння
Ревiзiйна комiсiя.
Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння та їх функцiонування вiдповiдає вимогам Статуту.
Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України «Про акцiонернi товариства», а саме до 30 квiтня.
Фактична перiодичнiсть засiдань Наглядової ради вiдповiдає термiнам визначеним Законом України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту – не рiдше одного разу на квартал.
Отже, за результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» можна зробити висновок, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi в цiлому вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту.
Склад органiв корпоративного управлiння та результати їх функцiонування наведенi у рiчному звiтi «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння» повно та достовiрно.
Станом на 31.12.2016 Комiтет з питань аудиту та Служба внутрiшнього аудиту в Товариствi не утворенi. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства протягом звiтного року здiйснювався Головою правлiння.
Розглянувши стан внутрiшнього контролю Публiчного акцiонерного товариства «Миколаївський завод мастильного та фiльтруючого обладнання», ми вважаємо за необхiдне зазначити наступне:
Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль.
Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний (поточний) i подальший контроль.
Керiвництво Товариства в повнiй мiрi розумiє перспективу розвитку внутрiшнього аудиту та його значимiсть i важливiсть.
Оцiнюючи вищенаведене, нами зроблено висновок щодо адекватностi процедур внутрiшнього контролю у Товариствi. Дiючу на пiдприємствi систему внутрiшнього контролю можна вважати задовiльною.
8.4. Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.
Керуючись принципом професiйного скептицизму та вiдповiдно до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi», ми провели аудиторськi тести, результати яких дозволили iдентифiкувати та оцiнити ризики суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства. На нашу думку, ми отримали достатню впевненiсть в тому, що фiнансовi звiти ПАТ «Миколаївський завод мастильного та фiльтруючого обладнання» в цiлому не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок.
9. Розкриття iнформацiї про власний капiтал та сплату статутного фонду (капiталу).
Власний капiтал Товариства на 31.12.2016р. складається з зареєстрованого капiталу 14 576 тис. грн., додаткового капiталу 24 093 тис. грн. та непокритого збитку 11 118 тис. грн.
Статутний капiтал на вiдповiдно до установчих документiв становить 14 576 117 грн. Статутний капiтал складає 59 304 468 простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25грн. за 1 шт., привiлейних акцiй не має.
Станом на 31.12.2016 статутний фонд Товариства сплачений повнiстю за рахунок та вiдповiдає статутним документам. На момент перевiрки акцiї випущенi в повному обсязi та розподiленi . Протягом перiоду, що перевiрявся, Товариство нових акцiй не випускало. Бухгалтерський облiк сум внескiв до Статутного капiталу вiдображено достовiрно.
На нашу думку, iнформацiя про власний капiтал Товариства станом на 31.12.2016 року, у всiх суттєвих аспектах, розкрита вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
10. Розкриття iнформацiї за видами активiв.
10.1. Основнi засоби та iншi необоротнi матерiальнi активи.
Облiк основних засобiв здiйснювався вiдповiдно до МСБО 16 «Основнi засоби». Основнi засоби визнаються на балансi за собiвартiстю, що дорiвнює сумi всiх витрат на придбання з урахуванням знижок.
Первiсна вартiсть основних засобiв Товариства станом на 31.12.2016р. становила 51 306 тис. грн.
Амортизацiя основних засобiв нараховувалась прямолiнiйним методом. Метод нарахування амортизацiї протягом перiоду, що перевiрявся, Товариством не змiнювався.
Станом на 31.12.2016р. знос основних засобiв становив 22 035 тис. грн., залишкова вартiсть – 29 271 тис. грн.
У 2016 роцi переоцiнка основних засобiв не проводилась.
10.2. Облiк запасiв та товарно-матерiальних цiнностей.
Облiк товарно-матерiальних цiнностей проводився згiдно з вимогами МСФЗ 2 «Запаси».
Запаси оцiнювалися за меншою з таких двох величин: собiвартiсть та чиста вартiсть реалiзацiї.
Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан.
При вибуттi у виробництво, на продаж та при iншому вибуттi запаси оцiнюються за методом середньозваженої собiвартостi.
Переоцiнка товарно-матерiальних цiнностей у перiодi, що перевiрявся, не проводилась.
Станом на 31.12.2016р. вартiсть запасiв становила 1603 тис. грн., в тому числi:
- виробничi запаси – 1212 тис.грн.;
- незавершене виробництво – 131 тис.грн.;
- готова продукцiя – 260 тис.грн.
10.3. Облiк коштiв i розрахункiв
Облiк дебiторської заборгованостi Товариство здiйснює вiдповiдно до МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: розкриття" та МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка". На базi даних стандартiв було проведено узагальнення iнформацiї щодо дебiторської заборгованостi та розкритi основнi позицiї.
Станом на 31.12.2016р. дебiторська заборгованiсть за товари,роботи i послуги становила 257 тис.грн., за виданими авансами – 551 тис.грн., за розрахунками з бюджетом - 16 тис. грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 87 тис. грн.
Облiк касових операцiй ведеться у вiдповiдностi з вимогами Положення “Про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi України”, затвердженого постановою Правлiння НБУ №637 вiд 15.12.2004 р. зi змiнами та доповненнями.
Залишки грошових коштiв в касi станом на 31.12.2016р. становлять – 2 тис. грн.
Облiк здiйснення безготiвкових розрахункiв здiйснюється пiдприємством вiдповiдно до вимог Iнструкцiї “Про безготiвковi розрахунки в нацiональнiй валютi в Українi”, затвердженою Постановою Правлiння НБУ вiд 21.01.2004 № 22.
Залишки грошових коштiв на розрахунковому рахунку станом на 31.12.2016р. вiдсутнi, проте Товариство вiдобразило в рядку «Рахунки в банках» Балансу вiд’ємне значення неповернутого на кiнець року овердрафту в сумi 18 тис.грн. Таке вiдображення неповернутого овердрафта, на нашу думку, є помилковим, оскiльки кредитове сальдо поточного рахунку, що утворюється за позикою овердрафт, вiдображається на пiдставi виписки банку за кредитом рахунку 31 "Рахунки в банках" i вiдповiдно до МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» вiдображається у статтi "Короткостроковi кредити банкiв" пасиву Балансу .
Iншi оборотнi активи станом на 31.12.2016р. становлять 162 тис.грн.
Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття станом на 31.12.2016р. становлять 142 тис.грн.
10.4. Думка аудитора щодо розкриття iнформацiї за видами активiв
На думку аудитора:
а) фiнансовi звiти в цiлому справедливо й достовiрно вiдображають iнформацiю про наявнi необоротнi та оборотнi активи Товариства загальною сумою 32 073 тис. грн. станом на 31.12.2016 року вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi;
б) Товариство в усiх суттєвих аспектах виконало необхiднi вимоги щодо дотримання принципiв бухгалтерського облiку активiв та їх вiдображення в фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2016 року.
11. Розкриття iнформацiї за зобов'язаннями
11.1. Довгостроковi зобов'язання
Визнання, облiк та оцiнка довгострокових зобов'язань здiйснювались вiдповiдно до МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття", МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: розкриття та подання", МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка", МСБО 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи", якi визначали умови визнання, оцiнки та згортання цих зобов'язань.
Сума довгострокових зобов'язань станом на 31.12.2016р. становить 453 тис.грн. зобов’язань та вiдображенi в рядку «Довгостроковi забезпечення витрат персоналу».
11.2. Поточнi зобов’язання
Визнання, облiк та оцiнка поточних зобов'язань здiйснювались вiдповiдно до МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття", МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: розкриття та подання", МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка", МСБО 19 «Виплати працiвникам», якi визначали умови визнання, оцiнки та згортання цих зобов'язань.
Поточна заборгованiсть за розрахунками станом на 31.12.2016р. становила тис.грн.:
- за товари, роботи, послуги: 1 373;
- з бюджетом: 97;
- зi страхування: 81
- з оплати працi: 373;
- з одержаних авансiв: 1000;
Iншi поточнi зобов'язання станом на 31.12.2016р. становили 1145 тис. грн.
Думка аудитора щодо розкриття iнформацiї за зобов’язаннями.
На думку аудитора:
а) фiнансовi звiти в цiлому справедливо й достовiрно вiдображають iнформацiю про зобов’язання Товариства загальною сумою 4 522 тис. грн. станом на 31.12.2016 року вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi;
б) Товариство в усiх суттєвих аспектах виконало необхiднi вимоги щодо дотримання принципiв бухгалтерського облiку зобов’язань та їх вiдображення в фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2016 року.
12. Облiк витрат виробництва та обiгу.
Облiк витрат виробництва та обiгу, порядок розподiлу загальновиробничих витрат Товариства за 2016 рiк проводився у вiдповiдностi з Концептуальною основою складання та подання фiнансових звiтiв, МСФЗ (IAS) 1 "Подання фiнансових звiтiв", МСБО 2 "Запаси", МСБО (IAS) 16 "Основнi засоби".
Згiдно даних бухгалтерського облiку витрати основної дiяльностi склали за рiк:
- адмiнiстративнi витрати –4218 тис. грн.;
- витрати на збут – 297 тис. грн.;
- iншi операцiйнi витрати – 288 тис. грн.;
- iншi витрати – 50 тис. грн.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї становить 6167 тис.грн.
13. Облiк реалiзацiї готової продукцiї, товарiв, фiнансових результатiв та прибутку
Облiк реалiзацiї готової продукцiї, робiт та послуг на пiдприємствi ведеться вiдповiдно до МСБО 18 "Дохiд", згiдно з яким дохiд визнається тiльки коли є ймовiрнiсть надходження до суб'єкта господарювання економiчних вигiд, пов'язаних з операцiєю.
За звiтний перiод Товариством отриманий чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї робiт, послуг у розмiрi 9054 тис.грн. Iншi операцiйнi доходи становлять 297 тис.грн.
Станом на 31 грудня 2016 року збиток згiдно даних бухгалтерського облiку становить 1669 тис.грн.
14. Стан бухгалтерського облiку та звiтностi, опис важливих аспектiв облiкової полiтики.
Основнi принципи ведення та органiзацiї бухгалтерського облiку у Товариства загалом вiдповiдають вимогам Закону України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” вiд 16.07.1999 р. №996-ХIV та Мiжнародним стандартам бухгалтерського облiку.
Органiзацiя бухгалтерського облiку, аналiзу i контролю у Товариства здiйснювалась згiдно Наказу про облiкову полiтику вiд 29 грудня 2015р., затвердженому керiвником пiдприємства.
Фiнансова звiтнiсть Товариства формується з дотриманням принципiв облiкової полiтики, що застосовувалися при веденнi бухгалтерського облiку та не змiнювалися протягом 2016 року.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська компанiя «Свiт»
Зареєстроване 10 серпня 1995 року Печерською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю
Мiсцезнаходження: вул. Кутузова, буд.13, м.Київ, 01133. Телефон-067-3556677
Свiдоцтво про вклю чення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 2158 вiд 22.06.2001 року.
Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту:
Дата и номер договору на проведення аудиту Договiр б/н вiд 01 березня 2017р.
Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту 01 березня 2017 р. – 23 березня 2017р.
Перевiрка здiйснювалась аудитором Озераном Миколою Вiкторовичем (сертифiкат АПУ серiя “А” № 005690 вiд 29 квiтня 2004 року, продовжений рiшенням АПУ №200/2 вiд 26 березня 2009 року до 29 квiтня 2014 року та рiшенням АПУ №291/2 вiд 27 березня 2014 року до 29 квiтня 2019 року), iз залученням консультацiй спецiалiстiв з окремих питань.

-

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2016

1

0

2

2015

1

0

3

2014

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): Iнша iнформацiя вiдсутня

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Iнша iнформацiя вiдсутня

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): Позачерговi збори не скликувались.

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

членів наглядової ради - акціонерів

3

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

1

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

2

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишить)

Самооцiнка не проводилась

 

Iнша iнформацiя вiдсутня

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

Комiтетiв не створено

Інші (запишіть)

Комiтетiв не створено

 

Оцiнка роботи не проводилась

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Iнша iнформацiя вiдсутня

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

 

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): Iнша iнформацiя вiдсутня

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

 

Інше (запишіть)

Iнша iнформацiя вiдсутня

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 5

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Ні

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

Iншi документи вiдсутнi

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Так

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Так

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

Iнша iнформацiя вiдсутня

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

укладення договору б/н вiд 01 березня 2017р.

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Iнша iнформацiя вiдсутня

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Iнша iнформацiя вiдсутня

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

X

 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): Iнша iнформацiя вiдсутня

 

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс не приймався

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Не оприлюднено

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Вiдхилень вiд принципiв корпоративного управлiння, визначених у Статутi Товариства, а також Закону України "Про акцiонернi товариства"

 

 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товарситво "Миколаївський завод мастильного та фiльтруючого обладнання"

за ЄДРПОУ

05409685

Територія

 

за КОАТУУ

4810136900

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

28.99

Середня кількість працівників

104

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

54028 м. Миколаїв, вул. Космонавтiв, 81

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

0

0

0

первісна вартість

1001

36

36

36

накопичена амортизація

1002

36

36

36

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

30333

29271

29271

первісна вартість

1011

51705

51306

51306

знос

1012

21372

22035

22035

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

30333

29271

29271

II. Оборотні активи

Запаси

1100

1273

1603

1603

Виробничі запаси

1101

847

1212

1212

Незавершене виробництво

1102

58

131

131

Готова продукція

1103

368

260

260

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

0

257

257

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


181


551


551

з бюджетом

1135

18

16

16

у тому числі з податку на прибуток

1136

15

15

15

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

70

87

87

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

73

-16

-16

Готівка

1166

4

2

2

Рахунки в банках

1167

69

-18

-18

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

52

162

162

Усього за розділом II

1195

1667

2660

2660

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

142

142

142

Баланс

1300

32142

32073

32073

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

14576

14576

14576

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

24093

24093

24093

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

9449

11118

11118

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

29220

27551

27551

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

344

453

453

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

344

453

453

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

344

453

453

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

1120

1373

1373

за розрахунками з бюджетом

1620

87

97

97

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

109

81

81

за розрахунками з оплати праці

1630

567

373

373

за одержаними авансами

1635

121

1000

1000

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

574

1145

1145

Усього за розділом IІІ

1695

2578

4069

4069

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

32142

32073

32073

 

Примітки

Iнша iнформацiя вiдсутня

Керівник

Васильєв Олександр Iванович

Головний бухгалтер

--


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товарситво "Миколаївський завод мастильного та фiльтруючого обладнання"

за ЄДРПОУ

05409685

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

9054

9853

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 6167 )

( 6048 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


2887


3805

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

297

380

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 4218 )

( 4280 )

Витрати на збут

2150

( 297 )

( 334 )

Інші операційні витрати

2180

( 288 )

( 303 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


0


0

 збиток

2195

( 1619 )

( 732 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 50 )

( 465 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


0


0

 збиток

2295

( 1669 )

( 1197 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


0


0

 збиток

2355

( 1669 )

( 1197 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

1669

1197

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

3896

3679

Витрати на оплату праці

2505

4210

3977

Відрахування на соціальні заходи

2510

1089

1478

Амортизація

2515

1056

1063

Інші операційні витрати

2520

769

753

Разом

2550

11020

10950

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

Iнша iнформацiя Вiдсутня

Керівник

Васильєв Олександр Iванович

Головний бухгалтер

---


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товарситво "Миколаївський завод мастильного та фiльтруючого обладнання"

за ЄДРПОУ

05409685

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


10954


10466

Повернення податків і зборів

3005

0

46

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

35

63

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

4

18

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

0

0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 5506 )


( 4477 )

Праці

3105

( 3617 )

( 3365 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 1007 )

( 1592 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 1300 )

( 1304 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 0 )

( 15 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 283 )

( 512 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 1017 )

( 777 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 223 )

( 198 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-600

-343

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

 

 

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 0 )

( 0 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

1120

1073

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

549

675

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

571

398

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-89

55

Залишок коштів на початок року

3405

73

18

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

-16

73

 

Примітки

Iнша iнформацiя вiдсутня

Керівник

Васильєв Олександр Iванович

Головний бухгалтер

---

 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товарситво "Миколаївський завод мастильного та фiльтруючого обладнання"

за ЄДРПОУ

05409685

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

 

Примітки

Iнша iнформацiя вiдсутня

Керівник

Васильєв Олександр Iванович

Головний бухгалтер

---

 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товарситво "Миколаївський завод мастильного та фiльтруючого обладнання"

за ЄДРПОУ

05409685

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

14576

0

24093

0

9449

0

0

29220

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

14576

0

24093

0

9449

0

0

29220

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

1669

0

0

1669

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

 

 

 

 

 

 

 

 

Накопичені курсові різниці

4113

 

 

 

 

 

 

 

 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

 

 

 

 

 

 

 

 

Інший сукупний дохід

4116

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

 

 

 

 

 

 

 

 

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

 

 

 

 

 

 

 

 

Відрахування до резервного капіталу

4210

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

 

 

 

 

 

 

 

 

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

 

 

 

 

 

 

 

 

Погашення заборгованості з капіталу

4245

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

 

 

 

 

 

 

 

 

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

 

 

 

 

 

 

 

 

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучення частки в капіталі

4275

 

 

 

 

 

 

 

 

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни в капіталі

4290

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

0

1669

0

0

1669

Залишок на кінець року

4300

14576

0

24093

0

11118

0

0

27551

 

Примітки

Iнша iнформацiя вiдсутня

Керівник

Васильєв Олександр Iванович

Головний бухгалтер

---

 

Положення про органи управлiння Товарситва

Опубликовано в О предприятии

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів

ПАТ «Миколаївський завод мастильного та фільтруючого обладнання»

Протокол № 1 від 14.04.2017р.

 

 
 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО

загальні збори

Публічного АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«Миколаївський завод мастильного та фільтруючого обладнання»

 

 

 
 
 
 

10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

10.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

10.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні загальні збори). Річні Загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

10.3. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені частинами 11, 12 і 23 підпункту 10.7.2. статті 10 даного Статуту.

10.4. До порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені частинами 16 та 17 підпункту 10.7.2. статті 10 даного Статуту.

10.5. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

10.6. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

10.7. Компетенція Загальних зборів.

10.7.1.Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

10.7.2.До виключної компетенції Загальних зборів належить:

1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного Товариства;

2) внесення змін до Статуту Товариства (затвердження нової редакції Статуту);

3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;

5) прийняття рішення про розміщення акцій;

6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;

10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо це передбачено Статутом Товариства;

11) затвердження річного звіту Товариства;

12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України;

13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених пунктом 10.25. статті 10 даного Статуту;

14) затвердження розміру річних дивідендів;

15) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

16) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

17) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;

18) обрання та припинення повноважень членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

19) затвердження висновків Ревізійної комісії;

20) обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

21) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

22) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

23) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;

24) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

25) обрання комісії з припинення Товариства;

10.7.3.Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

10.8. Право на участь у Загальних зборах.

10.8.1. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства.

10.8.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому чинним законодавством України про депозитарну систему України.

10.8.3. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік, права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

10.8.4. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.

10.9. Повідомлення про проведення Загальних зборів.

10.9.1. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

10.9.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально (з урахуванням вимог підпункту 10.9.3. статті 10 даного Статуту) особою, яка скликає загальні збори, шляхом направлення поштою простих листів, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

10.9.3. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного). Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій це Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не 10 пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену підпунктом 10.9.4. статті 10 даного Статуту.

10.9.4. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити такі дані:

1) повне найменування та місцезнаходження товариства;

2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;

3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;

4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

5-1) адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;

7) місце для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (за місцезнаходженням Товариства, включаючи номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою Товариства.

10.9.5. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

10.10. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

10.10.1.Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

10.10.2. У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених пунктом 10.25 статті 10 даного Статуту, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

10.10.3. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

10.11. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів.

10.11.1. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів Товариства затверджуються Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають.

10.11.2. Акціонер до проведення Зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

10.12.Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів

10.12.1.Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства обов’язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

10.12.2. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

10.12.3. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів такого Товариства на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

10.12.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п. 10.12 даного Статуту.

10.12.5. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

10.12.6. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:  недотримання акціонерами строку, встановленого підпунктом 10.12.1. статті 10 даног Статуту;  неповноти даних, передбачених підпунктом 10.12.4. статті 10 даного Статуту.

10.12.7. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі неповноти даних, передбачених абзацом другим частини другої ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

10.12.8. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів надсилає поштою простими листами акціонерам повідомлення з проектом порядку денного.

10.12.9.Товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.

10.12.10. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

10.13 .Представництво акціонерів

10.13.1.Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

10.13.2.Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

10.13.3.Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства.

10.13.4.Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, депозитарною установою, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

10.13.5. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

10.13.6.Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

10.13.7.Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства.

10.13.8.Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

10.14.Порядок проведення Загальних зборів.

10.14.1.Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», даним Статутом та рішеннями Загальних зборів.

10.14.2.Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

10.14.3.Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка 12 призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

10.14.4.Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

10.14.5.Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

10.14.6.Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи.

10.14.7.Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів.

10.14.8.Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

10.14.9.До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

10.14.10.У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

10.14.11.Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

10.14.12.Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

10.14.13.Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради або інша особа, уповноважена на це Наглядовою радою або обрана Загальними зборами. Секретар Загальних зборів затверджується Наглядовою радою або обирається Загальними зборами

10.14.14.Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.

10.15. Кворум Загальних зборів.

10.15.1.Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства.

10.15.2.Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

10.16. Порядок прийняття рішень загальними зборами

10.16.1.Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

10.16.2.Право голосу на Загальних зборах Товариства мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

10.16.3.Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

10.16.4.Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

10.16.5.При обранні членів органу Товариства шляхом кумулятивного голосування, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

10.16.6.Рішення Загальних зборів з питань, передбачених частинами 2 - 7, 22 підпункту 10.7.2 статті 10 даного Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

10.16.7.Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

10.16.8.У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

10.16.9. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

10.17.Спосіб голосування.

10.17.1.Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводитися з використанням бюлетенів для голосування.

10.17.2.Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

1) повне найменування Товариства;

2) дату і час початку проведення Загальних зборів;

3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;

4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");

5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

6) зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

10.17.3.У разі проведення голосування з питань обрання Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

10.17.4.Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

1) повне найменування Товариства;

2) дату і час початку проведення Загальних зборів;

3) перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

10.17.5.Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

10.17.6. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера)

10.17.7. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;

2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з вищезазначених підстав не враховуються під час підрахунку голосів

10.18.Лічильна комісія.

10.18.1. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі або депозитарію. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами акціонерів.

10.18.2. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають). Наглядова рада Товариства (у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонери, які цього вимагають) зобов’язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів Товариства питання про обрання лічильної комісії

10.19.Протокол про підсумки голосування.

10.19.1. Підсумки голосування фіксуються у протоколах про підсумки голосування, які складаються лічильною комісією після підрахунку голосів за результатами голосування з питань порядку денного Загальних зборів. Протокол про підсумки голосування може містити підсумки голосування з одного або декількох питань порядку денного. Протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного додаються до протоколу Загальних зборів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи

10.19.2. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:

1) дата проведення голосування;

2) питання, винесене на голосування;

3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;

4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;

5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

1) дата проведення голосування;

2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства;

3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;

4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

10.19.3.Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування, який містить підсумки голосування з відповідного питання порядку денного. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства. Акціонери можуть також ознайомитись з підсумками голосування за місцезнаходженням Товариства.

10.19.4.Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів Товариства.

10.19.5.Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

10.20.Протокол Загальних зборів.

10.20.1.Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.

10.20.2.До протоколу Загальних зборів Товариства заносяться відомості про:

1) дату, час і місце проведення Загальних зборів;

2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

3)загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

4)загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);

5) кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);

6) головуючого та секретаря Загальних зборів;

7) склад лічильної комісії;

8) порядок денний Загальних зборів;

9) основні тези виступів;

10) порядок голосування на Загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);

11)підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

10.20.3.Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови правління Товариства.

10.21.Позачергові Загальні збори.

10.21.1.Позачергові загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу Голови правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

3) на вимогу Ревізійної комісії;

4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

5) в інших випадках, встановлених чинним законодавством України або Статутом Товариства.

10.21.2.Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Голові правління на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

10.21.3.Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

10.21.4.Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:  якщо акціонери (акціонер) на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;  неповноти даних, передбачених підпунктом 10.21.2. статті 10 даного Статуту.

10.21.5. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

10.21.6. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

10.21.7. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

10.21.8.Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства» . У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

10.21.9.Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене у підпункті 10.21.8 статті 10 даного Статуту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

10.21.10.У разі якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі (біржам), на якій акції такого Товариства перебувають у біржовому списку. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у частині третій статті 35 Закону України «Про акціонерні 16 товариства», а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори.

10.21.11.Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів Товариства, за запитом Наглядової ради Товариства. У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

10.22. Значний правочин.

10.22.1. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою. У разі не прийняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.

10.22.2. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

10.22.3. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

10.22.4. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

10.22.5. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення частини другої цієї статті.

10.23.Викуп акціонерним товариством розміщених ним цінних паперів.

10.23.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів. Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:

1) порядок викупу, що включає максимальну кількість акцій, що викуповуються;

2) строк викупу;

3) ціна викупу (або порядок її визначення);

4) дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

10.23.2. Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій товариству є безвідкличною. Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства». Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі. Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів Товариства, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою.

10.23.3. Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні Загальних зборів. Правочини щодо переходу права власності на акції до Товариства, вчинені протягом терміну, зазначеного в рішенні Загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, вказаної в такому рішенні, є нікчемними.

10.23.4. У разі якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викуповуються, їх ціну та строк викупу. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викуповуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викуповуються у цих акціонерів.

10.23.5. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство повинно протягом року з 17 моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість. Правочини щодо переходу права власності на викуплені товариством акції, вчинені з порушенням вимог цієї частини, є нікчемними.

10.24. Обмеження щодо викупу акцій Товариством.

10.24.1. Загальні збори Товариства не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

1) на дату викупу акцій товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій відповідно до пункту 10.25. статті 10 даного Статуту.

2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу або стане меншим внаслідок такого викупу.

10.24.2. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків статутного капіталу.

10.25. Обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів.

10.25.1. Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;

2) надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;

2-1) надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;

3) зміну розміру статутного капіталу.

10.25.2. Товариство у випадках, передбачених підпунктом 10.25.1. статті 10 даного Статуту зобов'язане викупити належні акціонерові акції.

10.25.3. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

10.26.Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій.

10.26.1. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства». Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Ринкова вартість акцій визначається в порядку, встановленому чинним законодавством. Договір Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі. Товариство протягом не більш як п’яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов’язкового викупу акцій повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов’язкового викупу акцій, про право вимоги обов’язкового викупу акцій із зазначенням:

1) ціни викупу акцій;

2) кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;

3) загальної вартості у разі викупу акцій Товариством;

4) строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов’язковий викуп акцій).

10.26.2. Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги.

10.26.3. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах встановлених строків, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

 

 
 
 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів

ПАТ «Миколаївський завод мастильного та фільтруючого обладнання»

Протокол № 1 від 14.04.2017р.

 

 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО

наглядову раду

Публічного АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«Миколаївський завод мастильного та фільтруючого обладнання»

 

 
 
 

11. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

11.1. Створення Наглядової ради Товариства.

11.1.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної даним Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

11.1.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується головою Правління Товариства чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

11.1.3. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженим зборами кошторисом.

11.2.Компетенція Наглядової ради.

11.2.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

11.2.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;

8) обрання та припинення повноважень Голови та членів правління Товариства;

9) затвердження умов контракту, що укладатиметься з Головою правління, встановлення розміру винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення голови та члена правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління Товариства;

11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

12) обрання реєстраційної комісії;

13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою Товариства.

19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

23) прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

24)для забезпечення керівництва та організації роботи Загальних зборів рішенням Наглядової ради формується та затверджується Президія та Секретар Загальних зборів акціонерів. Голова Президії є Головою Загальних зборів.

11.2.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

11.3. Обрання членів Наглядової ради.

11.3.1.Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк до наступних річних зборів Товариства.

Якщо річні збори Товариства не були проведені у строк, встановлений статтею 32 Закону України «Про акціонерні товариства», або не було прийнято рішення, передбачені пунктами 17 та 18 частини другої статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства», повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів товариства.

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

11.3.2.Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії (ревізором) Товариства.

11.3.3.До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

11.3.4. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім’я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

11.3.5. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Вимоги даного пункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

11.3.6. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім’я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Таке письмове повідомлення розміщується публічним акціонерним товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.

11.3.7.Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

11.3.8.Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

11.3.9. Кількісний склад членів Наглядової ради Товариства становить 5 (п’ять) осіб.

11.3.10.Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

11.3.11. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.

11.3.12. Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

11.4. Голова Наглядової ради.

11.4.1. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

11.4.2. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

11.4.3. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів.

Повноваження щодо відкриття Загальних зборів та організації роботи секретаря, може також здійснювати член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена на це рішенням Наглядової ради Товариства.

11.4.4. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

11.5. Засідання Наглядової ради.

11.5.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

11.5.2. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії або Голови Правління.

11.5.3. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Голова правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду.

11.5.4. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності але не рідше одного разу на квартал.

11.5.5. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

11.5.6. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

11.5.7. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

11.5.8. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

11.5.9. Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень.

11.5.10. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

11.5.11.Протокол засідання Наглядової ради підписує Голова Наглядової ради Товариства.

У разі відсутності Голови Наглядової ради, Протокол засідання Наглядової ради підписує член Наглядової ради, обраний Головуючим на засіданні Наглядової ради.

11.5.12. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- місце, дата і час проведення засідання;

- особи, які брали участь у засіданні;

- порядок денний засідання;

- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання;

- зміст прийнятих рішень.

11.5.13. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

11.6. Комітети Наглядової ради. Корпоративний секретар.

11.6.1. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

У Товаристві можуть утворюватися комітети з питань аудиту та з питань інформаційної політики товариства. Очолюють комітети члени Наглядової ради товариства, обрані за пропозицією акціонера, який не контролює діяльність Товариства.

11.6.2. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту Наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену Наглядової ради - голові комітету з питань аудиту.

11.6.3. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

11.6.4. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому для прийняття Наглядовою радою рішень.

11.7.5. Наглядова рада за пропозицією голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

11.8. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

11.8.1. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

11.8.2. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

5) у разі отримання акціонерним Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

11.8.3. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

11.8.4. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

 

 
 
 
 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів

ПАТ «Миколаївський завод мастильного та фільтруючого обладнання»

Протокол № 1 від 14.04.2017р.

 

 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО

виконавчий орган

Публічного АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«Миколаївський завод мастильного та фільтруючого обладнання»

 

 
 
 

12. ПРАВЛІННЯ

12.1. Колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Правління.

 Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організує виконання їх рішень.

12.2. Правління:

12.2.1. Готує та подає на затвердження Наглядовій раді проект стратегічного плану розвитку Товариства, готує оперативні плани роботи та контролює їх виконання, готує річні бізнес-плани (маркетингові та фінансові).

12.2.2. Розробляє річний бюджет Товариства і подає його на погодження Наглядовою радою, розробляє у разі необхідності піврічні та квартальні бюджети Товариства.

12.2.3. Складає та надає на погодження Наглядовій раді квартальні та річні звіти Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів акціонерів.

12.2.4. Організує господарську діяльність Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності.

12.2.5. На своїх засіданнях попередньо розглядає питання, що належать до компетенції Загальних зборів, готує ці питання для попереднього розгляду Наглядовою радою та/ або Загальними зборами.

12.2.6. Вирішує питання організаційного забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів.

12.2.7. Готує та затверджує акти внутрішнього регулювання Товариства, в тому числі тих, що визначають порядок та умови проведення Товариством господарської діяльності, а також регулюють поточну діяльність Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

12.2.8. Щоквартально готує звіти Правління для Наглядової ради щодо виконання основних напрямів розвитку Товариства, стратегічного плану Товариства, річних бюджетів, бізнес-плану, планів капіталізації та капітальних вкладень.

12.2.9. Визначає засади оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства.

12.2.10. Визначає перелік відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначає порядок їх використання та охорони.

12.2.11. Забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради.

12.2.12. Вирішує інші питання, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.

12.3. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії цього Товариства.

12.4. Кількісний склад Правління складає 5 (п'ять) осіб. До складу Правління входять Голова Правління та 4 (чотири) його заступника (апарат).

 Голова Правління призначається Наглядовою радою строком на 3 (три) роки з правом продовження повноважень на новий термін.

 Члени Правління затверджуються Наглядовою радою за поданням Голови Правління. У разі, якщо голова Правління протягом одного місяця з дати свого обрання, не надав Наглядовій раді пропозиції про персональний склад членів Правління Товариства, Наглядова рада самостійно приймає рішення з цього питання.

 Голова та члени Правління повинні володіти знаннями, кваліфікацією та досвідом, необхідними для належного виконання ними своїх функцій.

 Строк повноважень голови Правління починається з моменту його призначення Наглядовою радою, а саме, оголошення результатів голосування на відповідному засіданні Наглядової ради. Строк повноважень членів Правління починається з моменту їх затвердження Наглядовою радою на відповідному засіданні Наглядової ради.

12.5. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення повноважень Голови Правління та/ або членів Правління Товариства з наступних підстав:

  • за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради за два тижні;
  • у разі неможливості виконання обов'язків члена Правління за станом здоров'я;
  • у випадку, якщо діяльність голови Правління та/ або члена Правління та її результати переконливо свідчать про особисту (професійну або іншу) невідповідність посадової особи займаній посаді;
  • у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Правління Товариства;
  • у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

12.6. З головою та членами Правління укладаються контракти, яким визначаються умови здійснення ними власних обов'язків, розмір та порядок виплати винагороди, гарантії та компенсації тощо. Зазначені контракти обов'язково повинні містити умову, відповідно до якої строк їх дії закінчується у разі припинення повноважень посадової особи в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом. Тексти зазначених контрактів попередньо затверджуються Наглядовою радою і підписуються від імені Товариство головою Наглядової ради.

12.7. До компетенції голови Правління належить:

12.7.1. Керування поточними справами Товариства і виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради, представництво Товариства в його відносинах з іншими юридичними особами, установами, підприємствами, організаціями, державними та іншими органами і організаціями, як на території Україні, так і за кордоном, ведення переговорів та укладання правочинів (угод, контрактів, попередніх договорів, договорів купівлі-продажу, міни, дарування) від імені Товариства (з урахуванням обмежень, визначених Статутом), видання наказів та інших розпорядчих документів щодо діяльності Товариства, які є обов’язковими для працівників Товариства;

12.7.2. Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання;

12.7.3. Затвердження організаційної структури, положень про структурні підрозділи, штатного розпису, показників та проектно-кошторисні документації Товариства;

12.7.4. Встановлення договірних цін на продукцію та тарифів на послуги, що надаються Товариством;

12.7.5. Прийняття рішення щодо одержання кредитів, іпотеки, застав (з попереднім узгодженням з Наглядовою радою);

12.7.6. Затвердження інструкцій, видача довіреностей та інших документів з питань діяльності Товариства за винятком таких, що віднесені до компетенції інших органів управління;

12.7.7. Відкриття та закриття поточних, валютних та інших рахунків в установах банків;

12.7.8. Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;

12.7.9. Надання згоди на списання майна Товариства;

12.7.10. Прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства (з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом), визначення умови та фонду оплати праці працівників Товариства, їх посадових окладів, застосовування до них заходів матеріального стимулювання, встановлення розмірів та строків преміювання працівників, а також застосовування до них заходів дисциплінарного стягнення;

12.7.11. Визначення (конкретизування) сфери компетенції, прав і відповідальності працівників Товариства; прийняття будь-яких інших кадрових рішень (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства;

 Визначення (конкретизування) сфери компетенції, прав і відповідальності членів Правління Товариства;

12.7.12. Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства;

12.7.13. Затвердження режиму праці та відпочинку працівників Товариства, правил внутрішнього розпорядку;

12.7.14. Розробка та подання на розгляд профспілкової організації або трудового колективу Товариства проекту колективного договору, підписання його від імені Правління, забезпечення виконання Товариством обов’язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;

12.7.15. Вирішення інших питань, що пов’язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.

12.7.16. У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства (за погодженням з Наглядовою радою) приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у т. ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т. ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статути таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб.

12.7.17. Подає на погодження Наглядовою радою пропозиції щодо персонального складу Правління.

12.7.18. Розподіляє обов’язки між членами Правління.

12.8. Голова Правління має право без довіреності вчиняти дії від імені Товариства. Голова Правління самостійно, відповідно до своєї компетенції, визначеної цим Статутом, розпоряджається рухомим майном та грошовими коштами Товариства, укладає будь-які угоди, в тому числі договори купівлі-продажу, міни, дарування, позики, оренди, застави та інші з урахуванням обмежень визначених цим Статутом.

 Голова Правління відповідає за ефективну діяльність Правління і Товариства в цілому, координацію діяльності Правління з Наглядової радою та іншими колегіальними органами. Голова Правління має право надавати пропозиції Загальним зборам та Наглядовій раді за всіма напрямками діяльності Товариства.

12.9. Голова Правління організовує роботу Правління, у разі виникнення необхідності прийняття колегіальних рішень скликає засідання Правління та забезпечує ведення протоколів засідань Правління.

12.10. Порядок скликання та проведення засідань Правління, ведення протоколів, детальний порядок призначення та припинення повноважень Голови Правління та членів Правління, інші питання їх діяльності встановлюються Положенням про Правління – внутрішнім нормативним документом Товариства.

 

 
 
 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів

ПАТ «Миколаївський завод мастильного та фільтруючого обладнання»

Протокол № 1 від 14.04.2017р.

 

 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО

ревізійну комісію

Публічного АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«Миколаївський завод мастильного та фільтруючого обладнання»

 
 
 

 

13. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА

13.1.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію.

13.1.2. Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

13.1.3. Ревізійна комісія складається з 3 (трьох) осіб. Строк повноважень членів Ревізійної комісії встановлюється на період до дати проведення річних Загальних зборів.

13.1.4. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

1) член Наглядової ради;

2) голова правління;

3) корпоративний секретар;

4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

5) члени інших органів Товариства.

13.1.5. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

13.1.6. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

13.1.7. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

13.1.8. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства.

13.2. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

13.2.1. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

13.2.2. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.